Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

quy chế chi tiêu nội bộ 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Tấn
Ngày gửi: 15h:31' 13-03-2017
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/QĐ-THĐB1 Đức Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017
----------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc “Quy định quyền tự chủ; tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”;
Căn cứ Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Chính phủ và hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ;
Căn cứ tình hình thực tế qua hoạt động của Trường Tiểu học Đức Bình 1 qua các năm từ 2007 đến 2015 thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP;
Theo đóng góp ý kiến xây dựng của toàn thể Hội đồng Sư phạm trường TH Đức Bình 1.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ tại Trường Tiểu học Đức Bình 1 năm 2017.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ban ngành, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 3 (thực hiện);
-Lưu: VT (Hà).

Nguyễn Đức Tấn


QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09./QĐ-THĐB1 ngày 01 tháng 01 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Bình 1)

I. NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG
1. Nguyên tắc xây dựng
1- Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong toàn trường nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nhà trường.
2- Đối với các nội dung đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước ban hành thì thủ trưởng đơn vị được quyền quy định mức chi thấp hơn hoặc bằng mức chi do Nhà nước quy định trừ một số tiêu chuẩn định mức được quy định theo mục II-Hướng dẫn số 3161/TC-HCSN của sở Tài chính - Vật giá Bình Thuận.
3- Đối với những nội dung chi cần thiết phục vụ cho hoạt động của đơn vị nằm trong phạm vi xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ nhưng Nhà nước chưa ban hành chế độ thì thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng định mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.
4- Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng trên cơ sở dân chủ, công khai thảo luận trong đơn vị có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn cơ sở của nhà trường.
2. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế
- Căn cứ nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.và thông tư số 113/2007/TT- BTC ngày 24/9/2007của BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ tài Chính.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Trường TH Đức Bình 1 trong các năm thực hiện nhiệm vụ kinh phí tự chủ.
Trường TH Đức Bình 1 xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo các nội dung, tiêu chí sau :
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
A. Quy định về nguồn thu
Nguồn thu để khoán chi bao gồm:
 
Gửi ý kiến