Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

REVIEW UNIT 7+8+9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 22h:01' 20-02-2017
Dung lượng: 32.9 KB
Số lượt tải: 2357
Số lượt thích: 0 người
REVIEW UNIT 7+ 8+9
ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 8 THÍ ĐIỂM

EXERCISE (BÀI TẬP)

PHONETICS
Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. wanted B. washed C. worked D. stopped
2. A. goes B. watches C. misses D. brushes
3. A. come B. mother C. open D. some
4. A. mention B. question C. action D. education
5. A. who B. when C. where D. what
Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.
1.A. sun B. fun C. put D. unhappy
2. A. mind B. bike C. tradition D. tidy
3. A. my B. happy C. hobby D. factory
4.A. health B. team C. tea D. beach
5.A. listened B. opened C. wanted D. lived

Question III. Find the word which has different stress pattern from the others.
1.A. person B. father C. teacher D. enjoy
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. agree
3.A. doctor B. father C. picture D. fancy
4.A. pollution B. visit C. listen D. open
5.A. depend B. advise C. affect D. listen
Question IV. Find the word which has different stress pattern from the others.
1.A. affect B. father C. teacher D. picture
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. affect
3.A. affect B. happen C. pollution D. fancy
4.A. pollution B. picture C. village D. factory
5.A. illustrate B. believe C. affect D. village
Question V. Find the word which has different stress pattern from the others.
1. A. artistic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. historical
3.A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4.A. medical B. hospital C. politic D. electric
5.A. chemical B. physical C. environmental D. medical
Question VI. Find the word which has different stress pattern from the others.
1. A. athletic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. informal
3.A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4.A. medical B. hospital C. politic D. electric
5.A. dramatic B. physical C. environmental D. medical

Question VII. Find the word which has different stress pattern from the others.
1.A. affect B. father C. pollution D. believe
2. A. prefer B. enjoy C. dramatic D. affect
3.A. factory B. happen C. pollution D. poison
4.A. believe B. picture C. village D. factory
5.A. illustrate B. believe C. affect D. village
VOCABURLARY AND GRAMMAR
Question I. Choose the best answer. (A,B, C or D )
1. I like ______________ back my home village on holiday.
A. comes B. come C. came D. coming
2. If the factory ________________ dumping poison into the
No_avatarf

Câu 3 question III sai đề rồi ạ, tất cả đều là trọng âm nhấn ở âm thứ nhất 

 
Gửi ý kiến