Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

REVISION FOR TERM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 17h:05' 05-11-2017
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 686
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Yến)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TIẾNG ANH 8
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm có 02 trang)

Họ và tên thí sinh: ............................................................ Số báo danh: ................................
PHẦN A: NGỮ ÂM
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 0.5 points)
1. A. hair B. hour C. high D. house
2. A. played B. arrived C. needed D. moved
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại. ( 0.5 points)
1. A. destroy
2. A. agree
B. attend
B. listen
C. father
C. doctor
D. receive
D. happen


PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 2.0 points)
1. She (have) _______________long black hair.
1. My brother often (go) _______ to school by bike every day.
2. Nam (live) _______________ here since 2010.
3. The children ( play)_________________football at the moment.
4. Tuan and Huong (not/go) ______________ to the cinema last night.
5.They are going ( see ) _____________ the movie “ Dream City “
6. Last night, We (go) _____________ to the movies together.
7. We ( visit ) _____________ our friends nextweek.
8. They ( buy) _____________ a new fishing rod yesterday.
II. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau. ( 2.0 points)
She felt and hurt___________ badly yesterday afternoon.
A. her B. herself C. himself D. myself
2. Tom is ___________ than his friend, Nancy.
A. tall B. tallest C. taller D. talls
3. They are going___________ a new film tonight.
A. watching B. to watching C. watch D. to watch
4. Would you like ______________________ a message?
A. leave B. leaving C. to leave D. leaves
5. You ought to ____________________ your homework before going to school.
A. doing B. does C. do D. to do6
6. You shouldn’t let your child ___________ with matches.
A. to play B. play C. playing D. plays
7. He told me ________up early in the morning.
A. get B. to get C. got D. getting
8. They ____________________ Da Lat last summer.
A. visit B. visited C. will visit D. have visited

IV.Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. ( 1.0 point)
1. Lan lived in American for six years so she speaks English very good.
A B C D
2. My mother told me don’t eat too much ice cream.
A B C D
3. He stays up late in order to watching a good film on TV.
A B C D
4. She asked her students going to the black board.
A B C D
PHẦN C: ĐỌC HIỂU
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau. ( 1.5 points)
ago started when move stay because


I come from Switzerland . I came to London six months (1) ________ to learn English. I haven’t met many English people yet, only my teachers. I (2) ___________ learning English at school in Switzerland (3) __________ I was eleven, so I have learned it for nearly ten years. At first, I didn’t understand anything, but now my English has improved, I have just taken an exam. If I pass, I will (4) ___________ to the next class. I am excited today(5) ___________ my parents will come tomorrow to (6) ___________ with me for a few days and I haven’t seen them for a long time. They have never been to England and they can not speak English.
II. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. ( 1.0 point
 
Gửi ý kiến