Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh cả năm lớp 7 có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp
Người gửi: Phạm Thị Kim Liên (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:15' 11-05-2016
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 10195
Số lượt thích: 1 người (phạm thị ngọc, Chu Thị Huệ)
Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm là tài liệu tổng hợp bài kiểm tra một tiết và học kì tiếng Anh lớp 7 có đáp án, xin được gửi đến các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị ôn tập tốt chương trình tiếng Anh lớp 7. Mời các tham khảo.
…………..Secondary School ONE PERIOD TEST(Unit1-3)
Class: 7... Subject : ENGLISH (Time allowed:45’)
Full name :.....................................

Mark


Teacher’s comment
 I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)
1. Her parents still live there .......... her grandparents.
A. for B. at C. with D. on
2. Lan is ............ than Hoa
A. tallest B. tall C. taller D. more tall
3. ............... do you live?
A. Who B. What C. Which D. Where
4. .................. are you talking to?
A. Who B. What C. Which D. Where
5. What ................. your telephone number?
A. is B. are C. does D. do
6. Nga lives ............. 52 Nguyen Hue Street.
A. on B. in C. at D. under
7. ............... does your father do?
A. When B. Where C. What D. Which
8. Tomorrow my family ...................... to Ho Chi Minh City.
A. is B. is going to go C.is going D. goes
9. My mother takes care ............... sick children.
A. about B. in C. at D. of
10. He works ................ the farm.
A. on B. in C. about D.at
11. Are there .......... pens on the table? Yes, there are.
A. any B. some C. much D. a
12. ........................ a beautiful day!
A. It B. Which C. Where D. What
II. Complete the sentences with 0n , in, at, in front of (2 marks).
My birthday is....................June eighth.
I live..............Gio Quang.
I get up................6 o’clock every day.
My house is.............................a lake.
II. Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 mark ).
My aunt Thuy (live) ................ (1) in Ha Dong. She (work) .....................(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch) ..................(3) a bus to her hospital. Her work is (take) .................(4) care of sick children. She (love) .................(5) the children. She always (say) ............(6) that children (be) ............(7) very lovely. Now she (do) ........................(8) her job with great pleasure. But next year she (go).............(9) to Ho Chi Minh City with her husband . She (be)..................(10)very unhappy
III. Answer the questions (2,5 marks).
1. What `s your family name?
.......................................................................................
2. How do you get to school?
.......................................................................................
3. How far is it from your house to school?
.......................................................................................
4. What will you be on your next birthday?
........................................................................................
5. Where are you going to go next Sunday?
........................................................................................

CORRECT THE TEST (ANSWER KEYS)
(Unit 1- Unit 3)
I/. 3 marks: each sentence is 0,25 m
1/. C 7/. C
2/. C 8/. B
3/. D 9/. D
4/. A 10/. A
5/. A 11/. A
6/. C 12/. D
II/. 2 marks: each sentence is 0,5 m
1/. On
2/. In
3/. At
4/. In front of
III/. 2,5 marks: each sentence is 0,25 m
1/. Lives
2/. Works
3/. Catches
4/. Taking
5/. Loves
No_avatar

Mấy đề này dễ ợt ra mấy đửa trẻ xóm tôi có lớp 4,5 cũng làm được còn gọi gì là đề lớp 7

Ai ra đề mà ngu thế

No_avatar

đùa tí thôi sao lai phải xoắn

 
Gửi ý kiến