Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi hk2 hoa 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Luân
Ngày gửi: 22h:28' 18-04-2016
Dung lượng: 29.2 KB
Số lượt tải: 1136
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – KHỐI 11 - 2016
Câu 1. Chọn câu sai trong các câu sau đây:
A. Benzen và các ankylbenzen dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và bền vững với các chất oxi hóa.
B. Benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.
C. Toluen tham gia các phản ứng thế dễ hơn so với benzen.
D. Stiren làm mất màu nước brom và dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.
Câu 2. Phenol và ancol metylic cùng có phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch brom.                     B. HNO3 đặc/H2SO4 đặc, to.
C. Dung dịch NaOH.                   D. Kim loại natri.
Câu 3. Chọn câu đúng trong các câu sau đây:
A. Phenol tham gia phản ứng brom hóa và nitro hóa khó hơn benzen.
B. Phenol tác dụng với dung dịch natri hiđroxit tạo thành muối và nước.
C. Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ, do phenol có tính axit mạnh.
D. C6H5OH là một ancol thơm.
Câu 4. Nếu chỉ dùng thuốc thử là nước brom (không tính liều lượng) thì ta phân biệt được cặp chất nào sau đây?
A. Toluen và benzen.           B. Etilen và but–1–in.
C. Toluen và stiren.               D. Axetilen và propin.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, mạch hở thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 14,85 gam H2O. Giá trị của a là
A. 11,25.               B. 6,225.               C. 12,45.                 D. 5,8.
Câu 6. Phenol phản ứng với dung dịch brom, trong khi benzen không có phản ứng này. Điều đó chứng tỏ:
A. nhóm –OH có ảnh hưởng tới vòng benzen.
B. vòng benzen có ảnh hưởng tới nhóm –OH.
C. phenol tham gia phản ứng thế khó khăn hơn benzen.
D. phenol có tính axit.
Câu 7. Anken nào sau đây bị hiđrat hóa chỉ cho một ancol duy nhất?
A.(CH3)2C=C(CH3)2 B.CH3–CH2–CH=CH2. C. (CH3)2C=CH2.                         D. CH3–CH=CH2.
Câu 8. Cho các ancol: CH3CH2OH (1), CH3-CH=CH-OH (2), CH3-CH2OH-CH2OH (3),H3C-CH(OH)2(4). Các ancol bền là:
A. 1, 2.                B. 2, 4.                C. 3, 4.               D. 1, 3.
Câu 9. Để phân biệt ba khí không màu riêng biệt: SO2, C2H2, NH3, ta có thể sử dụng hóa chất nào sau đây? (với một lần thử):
A.DungdịchAgNO3/NH3     B.DungdịchCa(OH)2 C. Dung dịch NaOH.                             D. Giấy quỳ tím ẩm.
Câu 10. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: metan → X → vinylaxetilen → Y → polibutađien.X, Y lần lượt là:
A.axetilen,butađien. B.etilen,butađien. C. propin, isopropilen.               D. axetilen, but-2-en
Câu 11. Để phân biệt glixerol và etanol được chứa trong hai bình mất nhãn riêng biệt, người ta có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây?
A.DungdịchNaOH. B.Dungdịchthuốctím. C. Dung dịch NaCl. D. Đồng (II) hiđroxit.
Câu 12. Ancol CH3-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 có tên thay thế là:
A.2-metylbutan-3-ol.  B.3-metylbutan-2-ol. C. pentan-2-ol.                       D. 1,1-đimetylpropan-2-ol.
Câu 13. Chất nào sau đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng với nước brom, phản ứng cộng với H2(chất xúc tác Ni, nhiệt độ), phản ứng với bạc nitrat trong amoniac dư?
A. Etilen.               B. Benzen.               C. Etan.             D. Axetilen.
Câu 14. Dãy các ancol nào sau đây phản ứng với CuO (to) đều tạo anđehit:
A. Etanol, 2-metylpropan-1-ol.                B. Etylen glicol, pentan-3-ol.
C. Metanol, butan-2-ol.                           D. Propan-2-ol, propan-1-ol.
Câu 15. Cho 117 gam benzen tác dụng
 
Gửi ý kiến