Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập unit 2: I always get up early. How about you?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Lợi
Ngày gửi: 18h:18' 27-09-2016
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 4174
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
Unit 2: I always get up early. How about you? (30/9/2016) Name: ……………………………
Lesson 1
Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
1/ A. early B. my C. usually D. city
2/ A. always B. play C. have D. face
3/ A. like B. evening C. dinner D. film
Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:
4/ A. after B. morning C. often D. before
5/ A. homework B. afternoon C. exercise D. centre
Exercise 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:
6/ They usually ……… early and do morning exercise.
gets on B. get up C. get on D. gets up
7/ What ……… you do after school? – I usually do my homework.
do B. are C. does D. x
8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.
watch B. to watch C. watches D. watchs
9/ What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.
do – help B. do – helps C. does – helps D. does – help
10/ I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.
on B. at C. with D. in
Exercise 4: Mở ngoặc các động từ sau:
11/ The children often (ride) …………. a bike in the afternoon.
12/ Her mother always (cook) ………… dinner after work.
13/ My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.
14/ Lily (like – listen) ……………………………….. to music after dinner.
15/ Tam and her friend always (go) ………. to school early.
Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:
16/ is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ . ……………………………………………………………………………..
17/ do/ What/ after/ she/ does/ school/ ? ……………………………………………………………………………..
18/ breakfast/ have/ I / always/ big/ a/ . ……………………………………………………………………………..
19/ you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ? ……………………………………………………………………………..
20/ likes/ Tim/ badminton/ playing/ . ……………………………………………………………………………..
Lesson 2
Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
1/ A. study B. surf C. up D. bus
2/ A. kind B. ride C. twice D. fishing
3/ A. come B. once C. bicycle D. centre
Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:
4/ A. library B. Internet C. cinema D. information
5/ A. partner B. swimming C. grandparents D. project
Exercise 3: Viết câu hỏi và trả lời theo mẫu:
Eg: How often/ you/ go to the library? – twice a month.
How often do you go to the library? – I go to the library twice a month.
6/ How often/ you/ study with a partner? – twice a week.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7/ How often/ Linda/ go to the cinema? – once a month.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8/ How often/ your mother/ go shopping? – every day.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9/ How often/ you/ surf the Internet? – once a week.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exercise 4: Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các từ đã cho:
twice after cooking often late are
Adam: What (10)……… you doing, Susan?
Susan: I’m (11) …………… dinner.
Adam: Do you like cooking?
Susan: Yes, I do. I usually cook (12) ………….. school because my mother always comes home (13) ………... I help my mother with shopping too.
Adam: How (14) ……………. do you go shopping?
Susan: (15) ……………. a week.
Exercise 5: Dịch câu sau sang tiếng Anh:
16/ Bạn đi câu cá bao lâu một lần? – 1 tháng 1 lần………………………………………………………………
17/ Tom đến rạp chiếu phim 2 lần 1 tháng. …………………………………………………………………….
18/
 
Gửi ý kiến