Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE KIEM TRA ANH 9 KI 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần bảo ngọc
Ngày gửi: 18h:10' 25-05-2017
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS & THPT BÁT XÁT
TỔ KHXH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2016 – 2017
Môn: Tiếng Anh 9Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng


 TN
 TL
TN
 TL
Cơ bản
 Cao


Listening

Question 1
Listen to fill in blanks
(câu5,6,7,8-1,0 đ)

Question2
Listen to check T/F
(câu1,2,3,4-1,0 đ)

Số câu 8
Số điểm 2,0

Grammar and
Vocabulary
Question 1
Vowel :
/ ϳʊ/ ; / ai: / (9,10-0,)
Question 2
Words about celebration, Natural disasters (11,12-0,)Question 3
Conditional type 1,present, past tense, present perfect (13,14,15,16- 1,)


Số câu 8
Số điểm 2,0


Reading

Question 2
Fill in the gaps
(21,22,23,24-1,)

Question 1
Answer the questions (PISA)
(17,18,19,20-1,0đ)


Số câu 8
Số điểm 2,0

Writing

Question1
Rewrite the sentences
(25,26,27,28 -1,0đ)
Question2: write to your friend to tell about your idea of celebrating father’s day-1,0 đ)
Số câu 8
Số điểm 2,0

Speaking

-Free talk-
(1 question-0,
-Topic talk-(3 question
1,
Số câu
Số điểm 2,0

 Tổng
Số câu 12
Số điểm 3,0
Số câu 12
Số điểm 5,0
Số câu 8
Số điểm 2,0
Số câu 32
Số điểm 10
TRƯỜNG THCS & THPT BÁT XÁT
TỔ KHXH

ĐỀ THI HỌC KÌ II (ĐỀ 1)
Môn: Tiếng Anh 9
Năm học: 2016 – 2017
Thời gian: 45minutes
( không kể thời gian giao đề)Section I: LISTENING SKILL (2ps)
Question 1: Watch the video and decide whether these statements are true or false (1,0points)
1. People used energy more effectively in the past than they do in the present.
2. Wind and solar power are examples of non-renewable resources.
3. Wind and solar energy caused a number of problem.
4. It is expensive to produce wind and solar energy.
Question 2: Watch video. Fill in the blanks with correct information (1,0points)
5. Mars is the ………………. planet from the sun in the Solar System.
6. Mars is …………….. than Earth.
7. Mars is extremely ……………..
8. Mars doesn’t have any …………….
Section II: GRAMMAR AND VOCABULARY (2,0ps)
Question 1: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.( 0,5 ps) ( Chọn từ mà có phiên âm ở phần gạch chân khác các từ còn lại)
1. A. abrupt B. erupt C. funnel D. bureau
2. A. highland B. lift C. tidal D. tide
Question 2 : Odd one out: ( 0,5 pts)(Chọn từ khác)
3.
A. celebrate
B. decorate
C. considerate
D. describe

4.
A. earthquake
B. volcano
C. typhoon
D. highland

Question 3: Give the correct form of verbs ( 1 ps)
5. If Lan .........................(not/ work) hard, she won`t pass the exam.
6. We often ...................... (go) to the town cultural house.
7. My mother..................... (live) in Hanoi for ten years.
8. Mary .................................. (visit) her uncle in London last week.
SECTION III: READING (2ps)
Reading 1: Read the passage below and answer the questions. (1p) (PISA)
Almost a hundred thousand people were killed and half a million homes destroyed as a result of an earthquake in Tokyo in 1923. The earthquake began a minute before
 
Gửi ý kiến