Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

unit 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị hải như
Ngày gửi: 15h:41' 17-07-2017
Dung lượng: 352.5 KB
Số lượt tải: 1209
Số lượt thích: 1 người (Hồ Phương Lê)
Unit 2: I always get up early. How about you? Name: ……………………………
Lesson 1
Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
1/ A. early B. my C. usually D. city
2/ A. always B. play C. have D. face
3/ A. like B. evening C. dinner D. film
Exercise 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:
6/ They usually ……… early and do morning exercise.
gets on B. get up C. get on D. gets up
7/ What ……… you do after school? – I usually do my homework.
do B. are C. does D. x
8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.
watch B. to watch C. watches D. watchs
9/ What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.
do – help B. do – helps C. does – helps D. does – help
10/ I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.
on B. at C. with D. in
Exercise 4: Mở ngoặc các động từ sau:
11/ The children often (ride) …………. a bike in the afternoon.
12/ Her mother always (cook) ………… dinner after work.
13/ My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.
14/ Lily (like – listen) ……………………………….. to music after dinner.
15/ Tam and her friend always (go) ………. to school early.
Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:
16/ is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ . ……………………………………………………………………………..
17/ do/ What/ after/ she/ does/ school/ ? ……………………………………………………………………………..
18/ breakfast/ have/ I / always/ big/ a/ . ……………………………………………………………………………..
19/ you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ? ……………………………………………………………………………..
20/ likes/ Tim/ badminton/ playing/ . ……………………………………………………………………………..
Lesson 2
Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
1/ A. study B. surf C. up D. bus
2/ A. kind B. ride C. twice D. fishing
3/ A. come B. once C. bicycle D. centre
Exercise 3: Viết câu hỏi và trả lời theo mẫu:
Eg: How often/ you/ go to the library? – twice a month.
How often do you go to the library? – I go to the library twice a month.
6/ How often/ you/ study with a partner? – twice a week.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7/ How often/ Linda/ go to the cinema? – once a month.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8/ How often/ your mother/ go shopping? – every day.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9/ How often/ you/ surf the Internet? – once a week.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exercise 4: Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các từ đã cho:
twice after cooking often late are
Adam: What (10)……… you doing, Susan?
Susan: I’m (11) …………… dinner.
Adam: Do you like cooking?
Susan: Yes, I do. I usually cook (12) ………….. school because my mother always comes home (13) ………... I help my mother with shopping too.
Adam: How (14) ……………. do you go shopping?
Susan: (15) ……………. a week.
Exercise 5: Dịch câu sau sang tiếng Anh:
16/ Bạn đi câu cá bao lâu một lần? – 1 tháng 1 lần
……………………………………………………………………………………………………………………..
17/ Tom đi mua sắm 2 lần 1 tháng.
……………………………………………………………………………………………………………………..
18/ Hàng ngày tớ đi xe đạp đến trường.
………………………………………………………………………………………………………………….
19/ Bố bạn làm gì vào buổi tối? - Ông ấy thỉnh thoảng lên mạng.
……………………………………………………………………………………………………………………………
READING COMPRENSION
Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi:

My name is Mai. I get up very early in the morning. I do morning exercise with my father. After breakfast, my brother and I ride a bicycle to school. We come home at 11 o’clock and then I have lunch with my family. In the afternoon, I study with my partner. Her name is Linh. Sometimes
 
Gửi ý kiến