Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI MÔN HÓA LỚP 12 HKI 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Dũng
Ngày gửi: 00h:14' 24-12-2017
Dung lượng: 18.8 KB
Số lượt tải: 403
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT HUỲNH HỮU NGHĨA
Đề chính thức
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: HÓA HỌC Lớp 12
Thời gian: 50 phút (không kể phát đề)

========= o0o =========
(Đề thi này có 40 câu gồm 04 trang)
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp . . . . . .
(Cho biết: K = 39, Na = 23, Ca = 40, H = 1, O = 16, C = 12, Cl = 35,5, Br = 80, N = 14)
Câu 1: Chất béo là trieste của axit béo với:
A ancol metylic. B ancol etylic. C glixerol. D etylen glicol.
Câu 2: Cho các phản ứng:
H2N-CH2-COOH + HCl → H3N+-CH2COOHCl-.
H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2COONa + H2O.
Hai phản ứng trên chứng tỏ axit amino axetic
A chỉ có tính axit. B có tính chất lưỡng tính.
C chỉ có tính bazơ. D vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của V là
A 6,72. B 12,32. C 15,68. D 11,2.
Câu 4: : Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là:
A 53,16. B 56,52. C 54,84. D 60,36.
Câu 5: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn.Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là
A dung dịch phenolphtalein. B giấy quì tím.
C nước brom. D dung dịch NaOH.
Câu 6: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng
A xà phòng hóa. B thủy phân. C trùng ngưng. D trùng hợp.
Câu 7: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là :
A. (4), (1), (5), (2), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4).
C. (4), (2), (3), (1), (5). D. (4), (2), (5), (1), (3).
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 1,35 gam một hợp chất hữu cơ X, thu được 1,98 gam CO2 và 0,81 gam H2O. Tỷ khối hơi của X so với heli (He = 4) là 45. X có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch brom. X là
A anđehit fomic. B fructozơ. C mantozơ. D glucozơ.
Câu 9: Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl. Toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH. X là amino axit có
A 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. B 2 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH.
C 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH. D 1 nhóm –NH2 và 3 nhóm –COOH.
Câu 10: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A dung dịch HCl. B dung dịch NaOH.
C dung dịch NaCl. D Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?
A Tinh bột có phản ứng tráng bạc.
B Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.
C Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
D Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.
Câu
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓