Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề tiếng Anh lớp 7 HK I NH 2017 2018 Đề 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Đức
Ngày gửi: 09h:38' 19-01-2018
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHÂU THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018
Môn TIẾNG ANH 7 năm, Lớp 7

Đề chính thức

Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)Điểm bằng số


Điểm bằng chữ
Giám khảo 1

Lời phê
STT
Số tờGiám khảo 2

Số phách


Đề kiểm tra gồm có 2 trang, thí sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra.

I. Listening (2 ms)
Task 1 . Listen and fill in the blanks
Thu’s school has a library. It is very large and very nice. ……………( 1 ) are a lot of books, novels, readers, magazines, newspapers, dictionaries, ……….(2) …… in the library. There is also a large study area. The library opens at 7 o’clock in the morning and closes at ………………( 3 ) in the afternoon. Thu goes to the library every afternoon. Now she is reading a ……………..( 4 ) book in the library.
Task 2. Listen then choose the best answer A, B, C or D
Question 1. How long does a school year in American last?
A. Seven months B. Eight months C. Nine months D. Ten months
Question 2. How many days do American students go to school every week?
A. Four B. Five C. Six D. No information
Question 3. How do American students go to school?
A. By bus B. By car C. A&B D. No information
Question 4. What activities do American students choose after school?
A. Playing chess B. Acting C. Cooking D. All are correct
II. Use of English. (2 ms)
Question 1. Chọn từ có phần được gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại
Finish B. Middle C. Sink D. Blind
Question 2. Xác đinh chổ sai trong câu sau
He is the cleverer student in the class.
A B C D
Question 3. Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại
A. Swimming B. Soccer C. Volleyball D. Guitar
*** Chọn đáp án đúng trong những câu sau
Question 4. _______ novels are very interesting.
A. They B. This C. That D. These
Question 5. Ngoc is _______ a play for the school anniversary celebration.
A. To rehearse B. Rehearsing C. Rehearse D. Rehearses
Question 6. Talking is _______ common way of relaxing.
A. The most B. Most C. More D. The more
Question7. He looks different _______ his father.
A. For B. At C. In D. From
Question 8. _______ is it from here to school? – About two kilometers
A. How many B. How much C. How long D. How far


III. Reading (2 ms)
Task1. Read the passage then answer the questions
Mai is a student at Quang Trung school. She is in grade 7. She goes to school six days a week, from Monday to Saturday. Classes always begin at seven o’clock and finish at a quarter past eleven. Today, Mai has four classes: English, Geography, Computer Science and Physic. Mai is interested in Computer, so her favorite subject is Computer Science. She thinks Geography is difficult and so is English. Mai’s last lesson is Physics. She does some experiments.
Question 1. Which grade is Mai in ?
→ …………………………………………………………………………………………
Question 2. What time do classes start and end ?
→ …………………………………………………………………………………………
Question 3. Which subject does Mai like best ?
→ …………………………………………………………………………………………
Question 4. What does Mai do in physics class ?
→ …………………………………………………………………………………………
Task 2. Read then choose A, B, C or D to complete the passage
Ann has a busy day today. (1)……………. Literature, she reads a book and writes about what she reads. In Home Economics, she learns (2)…………..and what our bodies need. In History, she studies the past and (3)……………..the world changes. In (4)…………, she studies the world, its rivers and mountain ranges. But her favorite subject is Biology, because she loves animals and plants.
1. A. In B. At C. On D. For
2. A. Cook
 
Gửi ý kiến