Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 2 ĐỀ C

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 13h:00' 09-03-2018
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Yến)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

ĐỀ C
 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 2 NĂM 2018
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TIẾNG ANH 9
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi : 05/ 02/2018
(Đề thi gồm có 03 trang)


PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. smile B. kind C. polite D. silly
2. A. watched B. cooked C. finished D. managed
3. A. too B. food C. blood D. soon
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
1. A. cover B. injection C. condition D. contact
2. A. weather B. typhoon C. highland D. ladder
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG ( 4.0 điểm )
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. My brother often (go) _______ to school by bike every day.
2. Last night, my brother ( play) ______________ football with my father.
3. My father enjoys (watch) _______________ television in the evenings.
4. Nam (buy) _______________ a new car for 2 weeks.
5. Men used to( bread)_________________ winner of the family.
6. When I (come) __________ home from work yesterday, my mother was cooking dinner.
7. I don’ know many English words. I wish I (know) _________more English words.
8. Tuan and Huong (not/go) ______________ to the cinema last night.
II. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
1. My best friends often play tennis _______ Mondays.
A. at B. on C. for D. in
2. They have visited Ho Chi Minh City since last summer.
A. have they B. haven’t they C. do they D. don’t they
3. I invited her to join our trip to Trang An, but she ______ down my invitation.
A. passed B. sat C. turned D.closed
4. English _______ all over the world.
A. is spoken B. are spoken C. speak D. spoke
5.Park Hang Seo: “Congratulation!”
Quang Hai:- “_______________”
A. You are welcome. B. What a pity. C. Thank you. D. I’m sorry
III. Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.
1. Duy loves _______ school because of its ancient beauty. (he / his )
2. I am very interested__________ practicing English. ( in / at )
3.My mother is a good ______________ . ( cook / cooker)
4. Tuan had a serious accident because he didn`t drive _______. (careful/carefully)
5. She has worked as a singer _______ 5 years. (since/for)
6.The book_________is on the table belongs to my brother. ( which / who)
7.__________________it was so cold, he went out without an overcoat .(Although/ Since)
PHẦN C: ĐỌC HIỂU ( 3.0 điểm )
I. Chọn một từ thích hợp trong ô dưới đây điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.


English is a useful language. If we (1) _______ English, we can go to any countries we like. We will not find it hard to make people understand what we want to say. English also helps us to learn all kinds of (2) _______. Hundreds of books are written in English every day in (3) _______ countries. English has also helped to spread ideas (4) _______ knowledge to all corners of the world. Therefore, the English language has helped to spread better (5) _______ and friendship among countries (6) _______ over the world.
II. Chọn một đáp án trong số A, B, C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
Today, computer companies sell many different programs for computers. First, there are programs for doing math problems. (1)_________, there are programs for scientific studies. Third, some programs are like fancy typewriters. They are often used by writers and business people. Other (2)_________are made for courses in schools and universities. And finally, there are programs for fun. They include word games and puzzles for children
 
Gửi ý kiến