Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Sơn Hoài
Ngày gửi: 08h:24' 14-03-2018
Dung lượng: 160.8 KB
Số lượt tải: 483
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục đào tạo Nghệ an
Trường THPT Nam Yên Thành

Đề thi gồm 4 trang
 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
MÔN HÓA
Thời gian làm bài: phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 169

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=127.

Câu 1: Hợp chất X có công thức cấu tạo. CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. propyl axetat. D. metyl axetat.
Câu 2: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. K B. Fe. C. Mg D. Al
Câu 3: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta dùng thuốc thử nào sau đây?
A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NaOH.
C. Natri. D. Quỳ tím.
Câu 4: Axit nào sau đây thuộc loại aminoaxit?
A. Axit axetic B. Axit ađipic C. Axit glutamic D. Axit stearic
Câu 5: Hỗn hợp X gồm HCHO, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 8,96. B. 10,08. C. 11,20. D. 13,44.
Câu 6: Nguyên tắc để điều chế kim loại là
A. oxi hóa kim loại. B. khử ion dương kim loại.
C. khử kim loại. D. oxi hóa ion dương kim loại.
Câu 7: Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 28,7. B. 39,5. C. 10,8. D. 17,9.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần 2,24 lít O2 thu được 1,12 lít CO2 (các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Công thức của 2 amin là:
A. CH3NH2, C2H5NH2 B. C2H5NH2, C3H7NH2
C. C4H9NH2, C5H11NH2 D. C3H7NH2, C4H9NH2
Câu 9: Dung dịch nào sau đây có pH= 7
A. NaCl B. NaOH. C. HCl. D. Na2CO3.
Câu 10: Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp K2CO3 0,05 M và KHCO3 0,15 M vào 150 ml dung dịch HCl 0,1M và khuấy đều. Sau các phản ứng, thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 224,0. B. 268,8. C. 336,0. D. 168,0.
Câu 11: Dung dịch axit nào sau đây hòa tan được SiO2?
A. HCl. B. HI. C. HBr. D. HF.
Câu 12: X là một polisaccarit có trong thành phần của tinh bột và có cấu trúc mạch phân nhánh. Tên gọi của X là
A. glucozơ. B. saccarozơ. C. amilopectin. D. amilozơ.
Câu 13: Cho 0,02 mol amino axit X (trong phân tử có một nhóm -NH2) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 3,82 gam muối. Công thức của X là
A. H2N-C2H3-(COOH)2. B. H2N-C2H4-COOH.
C. H2N-C3H5-(COOH)2. D. H2N-CH2-COOH.
Câu 14: Dung dịch H2SO4 loãng không phản ứng với kim loại
A. Cu B. Zn C. Fe D. Na
Câu 15: Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ nung nóng đựng lượng dư CuO. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Giá trị của V là
A. 2,24. B. 3,36. C. 5,60. D. 4,48.
Câu 16:
No_avatar

đồ thị câu 27 có vấn đề>>>>

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓