Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ttrần Thị Tường Vy
Ngày gửi: 18h:14' 10-05-2018
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 487
Số lượt thích: 0 người
GD- ĐT PLEIKU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

ĐỀ A
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2016 -2017
MÔN : TIẾNG ANH - LỚP 6 ( Tiết 74)
Thời gian : 45 phút
Mã đề:_______________________

VÀ TÊN HỌC SINH : ____________________________ LỚP : _______ PHÒNG THI:________

 I/ LISTENING
PART 1: Listen and circle the correct answer.
I don’t like ___________________
orange juice B. apple juice C. lemonade
I like __________________.
chicken B. fish C. beef
I want some _____________ and ______________
noodles/ bread B. bread/ an egg C. noodles/ an egg
I don’t like ____________________.
coffee B. tea C. milk
I don’t drink ________________ every day.
milk B. tea C. iced - tea
I like vegetables but I don’t like ____________________.
peas B. cabbages C. beans
PART 2:Listen and fill in the gaps
I’d like ___________________ of rice, please
I’ d like half a __________________, please
I like 200 grams of ___________________.
I need some _______________ and milk.
II/ PHONETICS - LEXICO – GRAMMAR:
Choose the word in each group that has underlined part pronounced differently from the others.(Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại trong nhóm)
A. finger B. rice C.lips D. milk
A. soda B. oval C. potato D. cold
Choose the best answer (Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất)
What would you like? I’d like a __________ of tea.
A. bar B. packet C. tube D. bowl
Are there ________ noodles for breakfast? Yes, There are ________ noodles.
A. any/any B. some/ any C. some/ some D. any/ some
Would you like like some bread _____________ breakfast?
A. for B. in C. of D.to
How much orange juice ______________?
A . do you want B. you want C. would you like D.(A) and(C)
He is heavy but his brother is _________ .
A. tall B. weak C. light D. short
Would you like some rice and chicken, Mai? No, thanks. I’m _________
A. full B. hot C. cold D. hungry
They ___________some orange juice at the moment.
A. drink B. is drinking C. drinks D. are drinking
Find out the mistakes ( Tìm lỗi sai)
Does he washes his face and take a shower every morning?
A B C D
III/ READING
PART 1: Read the passage carefully and write True or False.
Every morning, Lan gets up at six o’clock. She has breakfast at a quarter to seven. She has bread, coffee and orange juice and then she goes to work. She works in a hospital. She doesn’t have lunch at home. She has lunch in the canteen. She often has dinner at home at half past six. It is the big meal of the day. She has rice, meat or fish and vegetables. Her favorite food is fish and vegetables. She usually has fruit after meal. It is an orange, an apple or some bananas. She sometimes drinks orange juice. It’s her favorite drink. She doesn`t like coffee and tea.
True or False statements
She has breakfast at 7:15 _____
She has bread, coffee and orange juice for her breakfast _____
She has lunch at home. _____
Dinner is the big meal of the day _____
She likes fish and vegetables _____
She has fruit before meal. _____
PART 2: Read the passage carefully and answer the questions.
Miss Hoa is a teacher. She teaches English. She is 30 years old. She is tall and thin. Her face is oval. She has long black hair and big brown eyes. Her nose is small, her lips are red and full. She is beautiful. Her students like her so much.
Questions
What does Miss Hoa do?
___________________________________________________________________________
Is her face round or oval?
___________________________________________________________________________
What color are her eyes?
___________________________________________________________________________
Does she have a small nose?
___________________________________________________________________________

IV/ WRITING
PART 1: Do as directed in the parentheses (
 
Gửi ý kiến