Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập thời quá khứ đơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Lan Hương
Người gửi: Đào Trọng Linh
Ngày gửi: 15h:09' 22-08-2018
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 2577
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quang Khải)
BÀI TẬP THỜI QUÁ KHỨ ĐƠN
Chia động từ trong ngoặc thời quá khứ đơn:
The sea food (be)............ very delicious.
Hoa (get)............ a letter from her pen pal Tim yesterday.
I (go)............. to the movie last week.
They didn’t (buy)............. that house.
Liz (travel)............. to Ha Noi from Nha Trang two days ago.
She (make)............. a blue dress on her birthday.
Mr. Robinson (buy)............. Liz a cap
He (take)............. his children to the zoo last Sunday
Chia động từ to be thời quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn trong các câu sau đây:
The homework ............... very difficult yesterday
The children ............... in the park 5 minutes ago.
Nha Trang ............ a beautiful place.
I ............... late for scholl yesterday.
Where ............... she yesterday? She ............... at home
We ............ tired today. We ............... at the party last night.
She ............ unhappy because she doesn’t have any friends in the city
............ you at home yesterday morning?
Viết câu dựa vào từ cho sẵn, sử dụng thời quá khứ đơn:
The children / be very happy in their trip to Nha Trang.

She / buy a lot of souvenirs / last summer vacation .

My mother / give me a yellow cap .

I / speak to her about my vacation .

Mr. Quang / teach mathematics for many years .

I / see you at the party / last night .

They / live here / two years ago .

Nga / be late for school / yesterday morning .

They/ arrive at the airrpot/ at eight o’clock this morning

Minh/ put the cake on the table

Đặt câu hỏi nghi vấn với từ cho sẵn và trả lời, sử dụng thời quá khứ đơn:
Ba/ teach Liz Vietnamese// Yes


he/ mail his friend a postcard// No


they/ return home/ yesterday// No


Mrs. Robinson/ buy a poster// Yes


you/ send me those flowers// Yes


she/ receive many gifts// No


we/ meet her at the meeting/ last week// Yes


they/ live in this town/ in 1990// No


Phân loại cách đọc đuôi ed của các từ sau đây:
wanted, played, helped, fitted, liked, watched, visited, looked, needed, remembered, stopped, talked, rented, missed, studied, started, used, learned.
/d/:


/t/:


/id/:


Chia động từ thời hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn:
“Mr. Tam (be) .................. a teacher. Two years ago, he (teach) .................. math in a small school in the country. But now he (teach) .................. at a high school in the city.
Every day, Mr. Tam (get) .................. up at half past five. After his morning exercises, he (take) ..................... a bath and (have) ..................... breakfast with his wife. Then he (leave) ..................... home for school at a quarter to seven.
Yesterday (be) ..................... Sunday.Mr. Tam (not go) ..................... to school. He and his wife (visit) ..................... his parents in the countryside. He (buy) ..................... them lots of presents. Mr. Tam and his wife (spend) ..................... their day off with their parents. They (return) ..................... home at 9.30 in the evening.”
Đổi các câu sau sang phủ định và nghi vấn:
My father decorated the Christmas tree.


She bought a new dress yesterday.


They were late for school.


Mr. Tam took his children to the museum last Sunday.


Hoa made a cushion for her armchair.


They painted their house yellow.


This dress was fit.


I saw her two days ago.


Đặt câu hỏi bằng từ cho sẵn:
Her mother gave her a blue dress. (What)

I went to Nha Trang last summer vacation. (When)

Mrs. Robinson put the poster on the wall. (Where)

The dress looked very nice. (How)

We arrived home at 7.30 yesterday. (What time)

Ba spoke about his last summer vacation. (Who
 
Gửi ý kiến