Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Phương
Ngày gửi: 08h:16' 07-12-2018
Dung lượng: 346.0 KB
Số lượt tải: 420
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT
---------------
THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: GDCD 11
(Thời gian làm bài: 45 phút)


 MÃ ĐỀ THI: 833

Họ tên thí sinh:...............................................SBD:...............................
Câu 1: Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là?
A. Góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Phát triển nguồn nhân lực, cung cấp cho đất nước một nguồn nhân lực có chất lượng cao.
C. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước.
D. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống.
Câu 2: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?
A. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
B. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
C. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ đời sống.
D. Tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.
Câu 3: Đảng và nhà nước ta xác định vai trò của khoa học và công nghệ là?
A. Tiền đề để phát triển kinh tế đất nước.
B. Điều kiện cần thiết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. Nhân tố phát huy nguồn lực đất nước.
D. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước.
Câu 4: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là?
A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
B. Đào tạo con người việt nam phát triển toàn diện.
C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh của nhân loại.
Câu 5: Đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là?
A. Quốc sách hàng đầu.
B. Yếu tố quyết định để phát triển đất nước.
C. Chính sách xã hội cơ bản.
D. Nhân tố quan trọng trong chính sách của Nhà nước.
Câu 6: Nội dung nào sau đây là thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Trao học bổng. B. Quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo
C. Hưởng ứng giờ trái đất. D. Tổ chức cuộc thi sáng tạo Robocom.
Câu 7: Văn hóa có vai trò là?
A. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người.
B. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
C. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
D. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Câu 8: Một trong những nhiệm vụ của văn hóa ở nước ta là?
A. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
B. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người.
C. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
D. Tạo sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây thuộc chính sách văn hóa?
A. Cải tiến máy móc sản xuất.
B. Chủ động tìm hiểu các “ châu bản” triều Nguyễn.
C. Phòng chống tệ nạn xã hội.
D. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường.
Câu 10: Nhà nước ta có chính sách tạo điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, người giỏi phát triển tài năng là nhằm thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo.
B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo.
D. Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.
Câu 11: Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm
A. tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới.
B. mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.
C. đa dạng hóa các hình thức giáo dục và đào tạo.
D. mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế.
Câu 12: Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo, chúng ta cần phải thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. B. Thực hiện giáo dục toàn diện.
C
 
Gửi ý kiến