Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Kim Liên
Ngày gửi: 15h:11' 21-02-2019
Dung lượng: 16.5 KB
Số lượt tải: 389
Số lượt thích: 0 người
Viet Lap secondary school ĐỀ THI THÁNG 1/2019
Class: ..... ENGLISH 6
Fullname:………….. Time: 45’
MARK

TEACHER’S REMARK

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (1 point)
1. A. nose
B. toe
B. oval
D. long

2. A. face
B. hair
C. has
D. fat

3. A. thin
B. big
C. light
D. Miss

4. A. lips
B. eyes
C. ears
D. hands

II. Circle the best option A, B, C, or D to complete each sentence. (2 points)
1. What is that? - That ___ his head.
A. are
B. am
C. is
D. are not

2. What does she look like? - She is _______.
A. tall
B. round
C. oval
D. brown

3. What color is her hair? - It`s ___________.
A. head B. toe C. shoulder D. black
4. What ________Helen do? - She is a doctor.
A. does
B. do
C. is
D. are

5. What are _______?
A. this
B. that
C. these
D. book

6. What ____is your car? - It`s red.
A. this
B. color
C. that
D. he

7. Her children ________short hair.
A. has
B. have
C. are
D. is

8. Eyes are _________ of the body.
A. noses
B. arms
C. legs
D. parts

III. Give the correct tense/ form of the verbs in the brackets (2pts)
Minh (have) _________short hair.
What they (look) ________like?- They are tall.
Look! Linh (dance) ________________ in the living room.
His friend (live)________ in the countryside.
IV. Fill in the blanks with the right form of words in the box (1pt)
and has oval is have a

 Miss Trinh is (0) ___a____ singer. She is small (1) ________thin. She (2) ______
long hair and an (3) ______ face. She (4) _________ black eyes, a small nose and full lips. She (4)_______young and she is beautiful.
V. Read the passage carefully and do the tasks (2 pts)
Hello! My name is Helen. I am a student. There are four people in my family: my father, my mother, my sister and I. My father isn`t short. He is tall with black hair, blue eyes and a big nose. My mother is short. Her face is oval with round eyes and a small nose. My sister is beautiful. Her hair is long and her face is round. Her eyes are blue and her nose is small.
True or false?
1.__ There are four people in her family.
2. __ Her sister`s eyes are blue.
Answer the questions:
3. What does her father look like?
__________________________________________________________________
4. Is her mother short or tall? __________________________________________
VI. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one (1pt)
Her hair is short and black
( She……………………………………………………
He has brown eyes
(His eyes……………………………………………………………………………
VII.Reorder sentences (1pt)
color/ your/ what/ is/ hair? (…………………………………
Thu`s/ long/ short/ hair/ is/ or?
(………………………………………………………………………….................
VIII. Describe your friend (1pt) (eyes, nose, face.....)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
The end
 
Gửi ý kiến