Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn
No_avatar

cho xin cái đáp án đi ạMỉm cười

No_avatar

TRƯỜNG THCS CÁT TRINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC 8

Năm học: 2016 – 2017

 

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Oxi – Không khí

- Sự cháy.

- Điều chế O2 trong PTN.

- CTHH của oxit

 

- Tchh của O2.

- Pư phân hủy.

 

 

 

 

- Thành phần không khí.

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

3

1,5đ

15%

 

2

10%

 

 

 

1

0,5đ

5%

 

6

30%

Hiđro – Nước

- Tchh của H2

 

- Tchh của H2O

- Điều chế H2

 

 

- Viết pthh.

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

0,5đ

5%

 

2

10%

 

 

1

10%

 

 

4

2,5đ

25%

Dung dịch:

- Độ tan

 

 

 

- Tính CM

- Pha chế dung dịch

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

0,5đ

5%

 

 

 

2

10%

 

 

 

3

1,5đ

15%

Tổng hợp

 

 

 

 

 

- Giải bài toán hóa học

 

- Xác định tỉ lệ khối lượng

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

 

 

 

 

1

20%

 

1

10%

2

30%

Tổng câu:

Tổng điểm:

Tỉ lệ:

5

2,5đ

25%

 

4

20%

 

2

10%

2

30%

1

0,5đ

5%

1

10%

15

10đ

100%

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS CÁT TRINH

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC 8

Năm học: 2016 – 2017

A. Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

B

C

A

A

D

C

A

D

B

B

C

B. Tự luận:

Câu

Đáp án

Điểm

1

a.    K2O +  H2O                   2KOH

b.    2Na   + 2H2O    →        2NaOH  +  H2

c.     2Cu  +    O2         2CuO                                                                      

d.     CxHy   (x + )O2               xCO2    +   H2O

0,25 điểm

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

2

a. Pthh:    Fe  +  2HCl  →  FeCl2   +   H2

0,5 điểm

b. nFe  =  = 0,05 (mol)

Theo pt, nHCl  = 2 nFe  = 0,1 (mol)

mHCl   =  0,1 x 36,5 = 3,65 (g)

mdd HCl  = Vdd HCl x DHCl  = 50 x 1,18 = 59 (g)

C% (HCl) = x 100  ≈  6,2 %

0,25 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

 

0,25 điểm

c. Vì phản ứng xảy ra vừa đủ, do đó sau phản ứng chỉ có FeCl2

Theo pt, nFeCl2  = nFe  =  0,05 (mol)

mFeCl2  =  0,05 x 127 =  6,35 (g)

mddspư  =  mFe   +  mdd HCl  -  mH2  = 2,8  +  59 - (0,05 x 2) =  61,7 (g)

C% =   x 100    10,3 %

 

 

0,25 điểm

 

 

0,25 điểm

3

Gọi x (mol) là số mol của O2

2KClO3  2KCl  +  3O2.

 x mol                           x mol

2KMnO4    K2MnO4  +  MnO2   +  O2

2x mol                                                      x mol

Vậy,

 

 

0,25 điểm

 

 

0,25 điểm

 

 

 

0,5 điểm

 

m

 
 
Gửi ý kiến