Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Điều
Ngày gửi: 20h:22' 06-05-2019
Dung lượng: 25.3 KB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Hiệp Phước ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC: 2017 – 2018
Tuần: 25 Môn: Tiếng Anh 6
Tiết: 75

A. Objectives:
By the end of the lesson, teacher will be able to
- Check ss’ pronunciation, vocabulary, grammar and knowledge from unit 9 to unit 11
- Develop 4 skills: listening, speaking, reading and writing
- Develop strong students
B. Matrix:

Topic
Display
Inference
Production
Total
Low
High


I.Listening

Talk about wants and needs
Talk about quantities and prices
Sentence: 8
Mark: 2
Percentage 20 %
Sentence: 4
Mark: 1

Sentence: 4
Mark: 1Sentence: 8
Mark: 2
(20%)

II.Language focus
-carrot
-canteen
-Quantities
-Yes/No question
-There are + Ns
-Quantifies: some
-How much..?

Sentence: 8
Mark: 2
Percentage 20%
Sentence: 8
Mark: 2
Sentence: 8
Mark: 2
(20%)

III.Speaking

Answer the question: How, What?
-Yes/No questions
Complete the dialogue
Sentence: 8
Mark: 2
Percentage 20%
Sentence: 4
Mark: 1

Sentence: 4
Mark: 1Sentence: 8
Mark: 2
20%)

IV. Writing


Make a meaningful sentences
Rewrite the following sentences


Sentence: 8
Mark: 2
Percentage 20%


Sentence:4
Mark: 1

Sentence: 4
Mark: 1

Sentence: 8
Mark: 2
(20%)

V.Reading

Describe the people
Talk about habitual actionsSentence: 8
Mark: 2
Percentage 20%

Sentence: 4
Mark: 1

Sentence: 4
Mark: 1
 Total
Sentence: 40
Mark: 10
Percentage:100%

Sentence: 16
Mark: 4


Sentence: 12
Mark: 3

Sentence: 8
Mark: 2

Sentence: 4
Mark: 1


Sentence: 40
Mark: 10
Percentage:100%
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC: 2017 – 2018
Môn: Tiếng Anh

I. LISTENING (2MS)
A. Listen twice and number the sentences (1m).
a. I want a hot drink.
b. what do you want?
c. I’m cold.
d. what’s the matter?
B.Listen twice and complete the dialogue (1m).
Salesgirl: Can I (1)…… you?
Lan: Yes. I’d like a sandwich and a (2)…….of lemon juice, please
Salesgirl: Here you are.
Lan: Thanks. How (3)…..are they?
Salesgirl: (4)…… thousand five hundred dong. Thank you.
II. LANGUAGE KNOWLEDGE (2MS)
A.Which word has a different stress? (0.5 m)
A. potato B. tomato C. banana D. carrot
2. A. water B. canteen C. apple D. favorite
B. Choose the correct answers (1.5ms)
1. 5. “Would you like an orange?” – “No,…………”
A. I would B. She would C. I wouldn’t D. I’d like
2.I feel............. I’d like some noodles.
A. thirsty B. full C. tired D. hungry
3. There is........... water in the bottle .
A. any B. some C. many D. a
4. She wants ............ cooking oil.
A. a box of B. a dozen C. a bottle of D. a bottle
5………. there any apples?
A. Is B. Are C. Do D. Does
6. How much …….does he want?- Two hundred grams
A. the beefB. beefs C. beef D. some
III. SPEAKING (2MS)
A. Match the questions in column A with the answers in column B (1m).
A
B

1. What color is his hair?
2. Are there any fruit?
3. How do you feel?
4. How much rice do you
 
Gửi ý kiến