Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Thi HK 1 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thời Nhiệm
Ngày gửi: 07h:51' 07-12-2019
Dung lượng: 9.3 KB
Số lượt tải: 966
Số lượt thích: 1 người (NGUYỄN VĂN KHÁNH)
A Fill in the blanks with the most suitable word
The Korean education system basically consists of primary schools,(1 ) _____ schools, high schools, and colleges( 2 ) ______ universities, with graduate courses leading to Ph.D. degrees. (3) ______ education is compulsory for children aged six( 4 ) _____ eleven. The basic primary school curriculum is generally divided into eight (5 ) _____ the Korean language, social studies, science, ______ (6), ethics, physical education, music and fine arts. Students in secondary schools are required to take a number (7 ) _____ additional subjects, such as English, and can take electives, ( 8 ) ______ as technical or vocational courses. Afterwards, students can (9) ______ between general education and vocational high schools. ( 10 ) _______ general, high school tends to be strict, as college and university admission is very competitive.
1. A. second B. secondary C. among D. half
2. A. as B. or C. but D. so
3. A. Primary B. High C. College D. University
4. A. from B. for C. with D. to
5. A. subjects B. courses C. topics D. titles
6. A. mathematician B. mathematics
C. mathematically D. mathematical
7. A. of B. with C. for D. to
8. A. so B. such C. like D. alike
9. A. choose B. test C. wish D. consist
10. A. On B. In C. Of D. For do
B Đọc kỹ bài khoá và chọn phương án đúng ứng với A B C hoặc D
Almost all the energy on the earth comes from the sun. Heat from the sun makes the earth warm enough for life. Plants use the sun`s energy to live and grow. Plants give off a gas called oxygen. Animals eat plants and breathe oxygen. Animals need plants in order to live, and plants need the sun. You use plants to create heat and energy. You can burn wood from trees. You can burn fossil fuels called coal, gas, and oil. Fossil fuels formed deep underground from plants and animals that died millions of years ago.
The sun`s energy can also do harm. Too much sunlight can burn your skin, causing sunburn. Harmful rays from the sun can also cause a disease called skin cancer. Looking right at the sun can harm your eyes. You need to be careful of the sun. The center of the sun is called the core, which is extremely hot. All the energy of the sun comes from the nuclear reactions in its core. It takes a long time for the energy from the core to reach the surface of the earth - about 170,000 years!
11. According to the passage, the sun is vital because ______ .
A. it has its hot core
B. plants live and grow better with the sun`s energy
C. plants, animals and people need energy from the sun
D. fossil fuels will be used up and people turn to the sun`s energy
12. Fossil fuels formed deep underground from ______ .
A. heat from the sun B. earth and rock
C. oil and gas D. dead plants and animals
13. The title for this passage could be
A. "Energy from the Sun" B. "Oxygen and Plants"
C. "Animals and Plants" D. "The Sun and Fossil Fuels"
14. Harmful rays from the sun may cause ____________ .
A. fever B. skin cancer C. pain D. headache
15. All of the following statements are NOT true EXCEPT
A. the sun`s heat does no harm to people
B. looking right at the sun is a way to make your eyes better
C. the sun is a long way from the Earth
D. the center of the sun is not very hot

C. Fill in the blanks with the most suitable word
A food chain is the way energy goes from one living thing to another through food. Plants are the first (16) _______ in most food chains. Plants use the energy in sunlight to make their own food. Plants store the energy in their leaves and stems. Plants are called primary producers in food chains. Animals eat the
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓