Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Kim Loan
Ngày gửi: 12h:53' 17-04-2020
Dung lượng: 23.8 KB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 1 người (Tạ Duy Phương, nguyễn xuân tiếp)
.
TEST 45 MINUTES – GRADE 6 – DATE:..................
Student’s name:....................................| Class:........................
Score:................................
I. Choose the word that has underlined part different from another :

1. A. season B. sun C.spring D.sometimes
2. A. warm B. aunt C. fall D. often
3. A. summer B. uncle C. bus D. usually
4. A. idea B. winter C. spring D. minibus
5. A. citadel B. idea C. bring D. visit
6. A.like B.listen C.time D.five
7. A.take B.late C.table D.fall
8. A.tennis B.soccer C.tent D.never

II. Choose the correct answer of an one odd out
9.A. soccer B. volleyball C. tennis D. play
10. A. summer B. cold C. winter D. spring
11. A. aunt B. uncle C. friend D. sister
12. A. take B. vacation C. swim D. bring
13. A.beautiful B.bakery C.drugstore D.bookstore
14. A.near B.opposite C.between D.temple
15. A.math B.history C.timetable D.literature
16. A.Friday B.Monday C.Tuesday D.today
17. A.dinner B.shower C.breakfast D.lunch

III.Choose the word or phrase that best complee:

18.I have breakfast…………six thirty.
A. in B.on C.at D.up
19.This is………English book.
A.a B.you C.an D.she
20.Are those your book?
AYes,it is B.Yes,there is C.No,they aren’t D..No,they isn’t
21.How many…………….are there in your family? Four.
A.students B.people C.teachers D.desks
22.This is my sister,Daisy.I am…………brother.
A.his B.she C.her D.they
23.My mother……………in Hanoi.
A.lives B.live C.to live D.work
24………………..do you spell your name?
A.How B.Where C.What D.Which
25…………… class are you in ?
A.What B.Who C.Which D.How
26.My house is…………… the movie theatre.
A.next B.beside C.between D.near to
27.My mother is a ………. . She works in a hospital.
A.doctors B.nurse C.teacher D.factory.
28. What is the weather ……………….in the spring?
A. is B. are C. like D. likes
29. Phong ……………….soccer every afternoon.
A. play B. plays C. is playing D. is going to play
30. “……………….are you going to stay?”- “At a friend’s house”.
A. What B. Where C. How long D. How
31. It is always very cold in the ……………….in Vietnam.
A. spring B. summer C. fall D. winter
32. What are you……………….to do on the weekend ?
A. go B. goes C. going D.to go
33. There are four……………….in a year.
A. seasons B. winter C. weather D.summer
34. ……………….don’t we go swimming ? That’s a good idea.
A.Why B.What C.Where D. When
35. What do you do……………….your free time ?
A. on B. in C. at D.for
36. We are going to see a movie ……………….. Sunday morning.
A.on B.
 
Gửi ý kiến