Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM 2020

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 09h:25' 05-07-2020
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 1078
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2020
Môn Tiếng Anh-Năm học 2019-2020
Thời gian làm bài: 60 phút;
Ngày thi : 06/07/2020
(Không kể thời gian giao đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:................................................. SBD: .......................Phòng thi:………...
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. smile B. kind C. polite D. visit
2. A. watched B. cooked C. finished D. listened
3. A. too B. food C. blood D. soon
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. advise B. destroy C. finish D. enjoy
5. A. weather B. typhoon C. highland D. lesson
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. They often (play)_______________ football in the morning.
7. I (be) _________ an English teacher since I graduated from Newsciences university in 1994.
8. Would you like (come) __________ to my house for dinner tonight?
9. We are all looking forward to (meet) __________ you.
10. You (study ) ____________ harder every day ,you will pass the written examination.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11.They are having a ___________time in Da Lat. (WONDER)


12. I found your present __________________ (INTEREST).
13. A holiday by the sea is _______than a holiday in the mountains. (GOOD)
14. We should prepare food __________before turning on the stove. (CARE)
15. Please phone this number for more________ (INFORM)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. Would you mind _____ me to take these chairs away?
A. to help B. help C. helped D. helping
17. Tom is ________very kind boy.
A. the B. a C. an D.Ø
18. We love _______ school because of its ancient beauty.
A. we B. ours C. our D. us
19. We _____ each other since 2013.
A. knew B. have knew C. have known D. know
20. The police officer stopped and asked us where_____.
A. we are going B. were we going C. we were going D. are we going
21. There is a _____ between the North and the South.
A. differently B. difference C. differ D. different

22. She doesn’t study hard, _____she seldom gets good marks.
A. for B. but C. so D. so that
23. I’ve been learning English _____I was in grade 3.
A. since B. before C. for D. until
24. She doesn`t enjoy looking _____ the children.
A. after B. in C. at D. for
25. A: - “Would you like a glass of green tea?” B: - “ _____ ”
A. No, let`s not B. No, thanks C. Yes, let`s D. No, I don`t
26. He is the man __________ helped me yesterday.
A. when B. whom C. which D. who
27. My children are very ___________ about going to the zoo.
A. excited
 B. interesting
C. interested
D. exciting

28. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
A. advised
B. suggested
 C. insisted
D. forced

29. Susan rarely stays up late, _____? A .is she B. isn’t she C. does she D .doesn’t she 30. Are you looking for my brother? - He isn`t at home now. He ________ to the cinema.
A. goes B. went C. has gone D
 
Gửi ý kiến