Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 09h:26' 05-07-2020
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 566
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2020
Môn Tiếng Anh-Năm học 2019-2020
Thời gian làm bài: 60 phút;
Ngày thi : 08/07/2020
(Không kể thời gian giao đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ, tên thí sinh:................................................. Số BD: .......................Phòng thi:………...
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. stopped B. missed C. finished D. destroyed
2. A. kind B. invite C. polite D. visit
3. A. books B. stamps C. clubs D. proofs
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. erupt B. destroy C. typhoon D. funny
5. A. permit B. gather C. damage D. happen
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. They refused (not go) _______________ to the cinema because they were busy.
7. If he (have) __________ an IELTS certificate, he would get the job.
8. Nam (be) ____________________ working here since 2004.
9. When we (learn) __________ English together, the phone rang.
10. You (study ) ____________ harder every day ,you will pass the written examination.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11. The accident happened because he drove ___________________ (CARE)
12. Air ___________is one of the problems that people have deal to with. (POLLUTE)
13. Traditional __________ are a good source of fun and entertainment. (CELEBRATE)
14. You should buy this book . It’s very ___________________ (INFORM)
15. _________________ , people eat sticky rice cakes at Tet. ( TRADITION)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. My father enjoys_________ football in the morning.
A. play B. to play C. playing D. played
17.Solar energy doesn’t cause _________
A .pollution B. polluted C.pollute D. pollutant
18. Tet is a festival_________ occurs in late January or early February.
A. whom B. when C. where D. which
19. It’s raining. _________ , Mr. Nam has to go to work.
A. Although B. So C. Therefore D. However
20. The girl wishes she_________ in Hue for the festival next week.
A. had stayed B. was staying C. stay D. could stay
21. You don’t like watching this film, _________ ?
A. don’t you B. are you C. do you D. did you
22. My house_________ in 1999
A. is built B. was building C. was built D. has been built
23. The entrance examination will be held_________ June 22nd 2012.
A. in B. on C. at D. to
24. Are you looking for my brother? - He isn`t at home now. He ________ to the cinema.
A. goes B. went C. has gone D. is going
25. Hoa: I suggest going camping next Sunday.- Lan: ________
A. That’s a fine day B. That’s a good idea
C. That’s a reason D. That’s a good trip
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
After English surprised learning picked

When I first started (26) _________ English ten years ago . I could hardly say a word - “ hello” , “goodbye”, “thank you” was just about it ! I went to classes two evenings a week and I was (27) _________ at how quickly I made progress during the course we learned lots of vocabulary and studied grammar rules . The thing I enjoyed most was being able to practice (28) _________ with the other students in my class. ( 29) _________ two
 
Gửi ý kiến