Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI - THCS CỰ KHÊ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 23h:16' 23-07-2020
Dung lượng: 144.5 KB
Số lượt tải: 294
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ

 ĐỀ THI OLYMPIC MÔN TIẾNG ANH LỚP 7
NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian làm bài: 120 phút
(không kể thời gian giao đề)


Điểm
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:
Số phách

- Bằng số:……………..
 ……………………………………….
(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

- Bằng chữ:……………
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:
 ……………….

 ……………………
 ………………………………………..PART 1. LISTENING:
Listen then complete the conversations.( 10 x 0,2=2,0pts)
Hoa: Hello, Lan
Lan: Hi, Hoa. You seem happy.
Hoa: I am. I (1)…………….……. a letter from my friend today.
Lan: Do I know ( 2)………………………….?
Hoa: I don’t think so. She was my (3)………………..neighbor in Hue.
Lan: What does she look like?
Hoa: Oh. She’s (4) ……………………….Here is her (5)……………………..
Lan: What a lovely(6) …………..Was she your classmate?
Hoa: Oh, no. She wasn’t old (7)………………… to be in my class.
Lan: How old is she?
Hoa: (8)……………..She is going to visit me. She ‘ll be here at (9)………………
Would you like to(10)………………her?
Lan: I’d love to.

PART 2. PHONETICS:
I. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D: (50,2=1,0 pts)
1. A. teenager B. together C.guess D. regular
2. A.chicken B.coach C.orchestra D. change
3. A. physics B. useful C. disease D. rehearse
4. A. concert B. contestant C. compliment D. comic
5. A. liked B. intended C.stayed D. learned
II. Choose the word whose stress pattern is different from the others: (50,2=1,0pt)
1. A. pencil B. raincoat C.arrive D. notebook
2. A.ẹnjoyable B.power C.permission D. explore
3. A.photography B. minority C. heroic D. visit
4. A.translation B.difficult C.unluckily D. agree
5. A.Vietnamese B.engineer C.celebration D. product

PART 3. VOCABULARY AND GRAMMAR:
I.Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences: (100,2=2,0 pts)
1. ____________ of people like playing sports.
A. whole B. many C.a lot D. lot
2. My____________ always comes early so I get my letter before I go to work.
A.chemist B.porter C.mailman D.engineer
3.Ask the shop____________ where the washing powder is.
A. nurse B. assistant C. baker D. operator
4. I don’t want much sugar in my coffee. Just____________ , please.
A. a few B. a little C. fewer D. less
5. That’s a ____________ , isn’t it? I think I saw it about two weeks ago
A. second B.repeat C.copy D. return
6.I like to see “ Match of the Day” on Saturdays. That’s my ____________
A.popular B. boringly C.preferable D. favourite
7.Last night I ___________ TV when the phone rang.
A. watch B. was watching C. watched D. is watching
8.Did Mr Manh like reading books__________ sleeping at home 2 years ago.
A. to B. in to C. for D. than
9. Now Hoa is used ____________the busy roads in the city.
A. to cross B. crossing C. for crossing D. to crossing
10. No one can do it well and ____________.
A. so can she B. neither can she
 
Gửi ý kiến