Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6 - NĂM HỌC 2014-2015, THCS THANH MAI

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 23h:30' 24-07-2020
Dung lượng: 133.5 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 ngườiPHÒNG GD&ĐT THANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC
TRƯỜNG THCS THANH MAI NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: TIẾNG ANH 6
(Thời gian làm bài: 120 phút)
Chú ý: - Thí sinh làm bài vào đề thi này.
- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì, kể cả từ điển.

PART ONE: LISTENING:
Listen and fill in the blank with ONE word. (0.2 x 10 = 2.0pts)
Hi. My name is Hoang. I’m a (1)…………………I get up at (2)………………....past five.I (3)…………………a shower and get (4)…………………I have breakfast, (5)…………..........I leave the house at half past (6)…………………… The school is (7)………………… my house, so I walk. (8)…………………start at seven and (9)…………………. at half past eleven. I walk home and have (10)………………… at twelve o’clock.
Write your answers here:
1 …………..
2........................
3........................
4........................
5.......................

6 …………..
7........................
8........................
9........................
10.....................

PART TWO: PHONETICS: (0.2 x 10 = 2.0pts)
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group. (0.2 x5 = 1.0pt)
1. A. chair
B. school
C. couch
D. children

2. A. game
B. change
C. vegetable
D. geography

3. A. intersection
B. eraser
C. bookstore
D. history

4. A. tenth
B. tooth
C. brother
D. theater

5. A. boot
B. tooth
C. food
D. flood


Write your answers here:

1……………..
2........................
3...........................
4...........................
5..................


II. Choose the word that has the stress pattern different from that of the other words. (0.2 x5 = 1.0pt )
1 A.computer B. museum C.visitor D.important
2 A.orange B.banana C.tomato D. champage
3 A.twelve B.sixteen C.sixty D.twice
4 A.eyes B.body C. mouth D.nose
5 A.copy B.garden C.photo D.ahead

Write your answers here:
1……………
2……………….
3……………..
4………………
5………………


PART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR: (0.2 x 30 = 6.0pts)
I. Choose the best answer to complete the following sentences. (0.2 x 10 = 2.0pts)
1. Those children always help their parents …………….the house work.
A. to
B. with
C. do
D. B&C are correct

2.A customer is a person who ………………
A. buys
B. sells
C. acts
D. plays

3.My sister works ……………than me.
A. less hour
B. few hours
C. more hours
D. little hours

4. ………. does Nga go to the movies? Once or twice a week.
A. How long
B. How often
C. How much
D. How

5. Lan: Let’s go to the movies this evening.
Ba : Yes …………….
A. That’s a good idea
B. we are
C. Thanks
D. I am

6. He hates fish. He _____ eats fish.
A. usually
B. sometimes
C. never
D. often

7. How _________ wine can he drink?
A. far
B. much
C. many
D. long

8. There is an intersection ahead. We……………………. .
A.must not slow down.
B. must go fast
C.can not go straight
D. must slow down

9. There is a ……………………..behind my classroom.
A. big flower garden
B. flower big garden

C. garden big flower
D. big garden flower

10. There ............ of stars in the sky.
A. is million
B. are million
C. has millions
D. are millions


Write your answers here:

1 …………..
2........................
3........................
4........................
5.......................

6 …………..
7........................
8........................
9........................
10.....................


II. Give the correct forms of the words given in brackets. (0.2 x 10 = 2.0pts

1. AIDS is a_______ disease.
DANGER
→..............................

2. There are a lot of _______ mountains in
 
Gửi ý kiến