Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị mỹ duyên
Ngày gửi: 07h:40' 10-04-2021
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 253
Số lượt thích: 0 người
Question 1: “Where’s that dress that__________ your grandma gave you?”
A. pink long lovely silk  B. lovely long pink silk 
C. long pink silk lovely  D. lovely pink long silk
Question 02: We bought some__________.
A. German lovely old glasses B. German old lovely glasses
C. lovely old German glasses D. old lovely German glasses
Question 03: You look so beautiful in that__________sweater.
A. new nice blue B. blue new nice C. nice blue new D. nice new blue
Question 04: Helen has just bought___________.
A. some new black wool two scarves B. two black wool new scarves
C. two new black wool scarves D. two scarves new wool black
Question 05: She has just bought___________.
A. an interesting old French painting B. an interesting French old painting
C. a French interesting old painting D. an old interesting French painting
Question 06: My foreign friend has blonde hair and__________ eyes.
A. round nice blue B. blue nice round C. nice blue round D. blue round nice
Question 07: She bought a(n)__________ handbag.
A. Chinese expensive black B. expensive black Chinese
C. Chinese black expensive D. expensive Chinese black
Question 08: I’ve got a(n)___________suitcase.
A. leather black Italian B. Italian black leather
C. black Italian leather D. leather Italian black
Question 09: They’ve bought a(n)__________ cottage.
A. big old lovely B. lovely old big C. lovely big old D. big lovely old
Question 10: He was given__________ on his birthday.
A. a pair of sport new French shoes B. a pair of new sport French shoes
C. a pair of new French sport shoes D. a pair of French new sport shoes
Question 11: Peter has made a(n) __________.
A. an old wooden thick table B. a thick old wooden table
C. a thick wooden old table D. a wooden thick old table
Question 12: They gave the boy__________ on his birthday.
A. a modern Vietnamese racing car B. a Vietnamese modern racing car
C. a racing Vietnamese modern car D. a modern racing Vietnamese car
Question 13: She is going to the school library to look for___________.
A. a new interesting English book B. an English new interesting book
C. an interesting English new book D. an interesting new English book.
Question 14: Harry ran across__________ on his way home.
A. a young tall beautiful lady B. a tall young beautiful lady
C. a beautiful young tall lady D. a beautiful tall young lady
Question 15: She wore a(n)___________dress on her special day.
A. white long wedding B. long white wedding
C. wedding long whit D. white wedding long
Question 16: He has bought a(n)__________ house.
A. pink big beautiful B. big pink beautiful B. beautiful big pink C. beautiful pink big
Question 17: She is a(n)__________ woman.
A. young intelligent English B. intelligent young English
C. English young intelligent D. intelligent English young
Question 18: She gave him a(n)__________ wallet.
A. small brown leather B. brown leather small C. leather small brown D. small leather brown
Question 19: The__________ passport was much nicer than the new one.
A. British travelling old B. old British travelling
C. travelling old British D. old travelling British
Question 20: This is a picture of a__________ bus.
A. red bright London B. bright red London C. London bright red D. London red bright
Question 21: Visitors to the local museum are mostly attracted by__________ rocking chair.
A. an old wooden European beautiful B. a beautiful old European wooden
C. an old beautiful wooden European D. a wooden old beautiful European
Question 22: Jane really loves the__________ jewelry box that her parents gave her as a birthday present.
A. nice wooden brown B. nice brown wooden
C. wooden brown nice D. brown wooden nice
Question 23: In the kitchen there is a__________ table.
A. beautiful large round B. large beautifulround
C. round large beautiful D. round large beautiful
Question 24: The little girl is wearing__________
 
Gửi ý kiến