Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra chương II - số học 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Cường
Ngày gửi: 01h:18' 24-04-2008
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 1388
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra chương II
Môn: số học 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Lớp kiểm tra: 6 A1 Ngày kiểm tra: 26 tháng 02 năm 2008 Tiết PPCT: 68
Giáo viên ra đề: Nguyễn Trọng Cường
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: ( 3 Điểm) Chọn kết luận đúng trong các câu sau?
Câu 1: Cho a là số nguyên âm, khẳng định nào sau đây là sai ?
A. =( a( = - a B. – a < 0 C. a2 > 0 D. a3 < 0.
Câu 2: Cho a, b là hai số nguyên âm, khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. a.b > 0 B. a.b < 0 C. a + b > 0 D. a + b ( N
Câu 3: Cho a, b là hai số nguyên âm và a < b khẳng định nào sai ?
A. ( a ( > ( b ( B. – a > - b C. ( a ( < ( b ( D. a – b > a + b
Câu 4: Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. a – ( b – c ) = a + b + c B. a – ( b – c ) = a – b – c
C. a – ( b – c) = - a – b – c D. a – (b – c) = a – b + c.
Bài 2: ( 3 Điểm ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí :
– (- 271) – ( 531 + 371 – 731 )
33.( 17 – 5) – 17.( 33- 5).
( - 32).( - 25 ).( - 123 ).125.
Bài 3: ( 2,5 Điểm ) Tìm số nguyên x, biết:
9 – 25 = ( 7 – 3x) – ( 25 + 7)
( 2x – 18 ).( 3x + 12) = 0
Bài 4: ( 1,5 Điểm )
Tính S = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + … + 2001 – 2002 – 2003 + 2004 + 2005 .
Tìm số nguyên dương x sao cho 5x + 13 là bội của 2x + 1.Họ và tên: ……………………………………………


Hướng dẫn chấm kiểm tra chương II
Môn: số học 6
Lớp : 6 A 1 Tiết ppct: 68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài
Nội dung
Điểm


Bài 1:
3 đ

Chon đúng mỗi câu 0, 75 điểm
- Đáp án: câu 1 – B, câu 2 – A, câu 3 – C, câu 4 – D.


Bài 2
3 đ

a) – (- 271) – ( 531 + 371 – 731 ) = 271 – 531 – 371 + 731
= ( 271 – 371) + ( 731 – 531) = ( -100 ) + 200 = 100.
b) 33.( 17 – 5) – 17.(33 – 5) = 33.17 – 33.5 - 17.33 + 17.5
= ( 33.17 – 17.33 ) – ( 33.5 – 17.5 )
= 0 – 5.( 33 – 17 ) = - 5. 16 = - 80.
c) ( - 32).( - 25).( - 123) .125 = (- 4).8.( - 25).(- 123). 125
= [ ( -4).(- 25)]. ( 8. 125).( - 123) = 100.1000.( -123)
= - 12300 000.

1 đ


1 đ


1 đ

Bài 3
2,5 đ
a) 9 – 25 = ( 7 – 3x) – (25 + 7)
( 9 – 25 = 7 – 3x – 25 – 7
( 9 = - 3x
( x = - 3
Vậy x = - 3.
b) ( 2x – 18).( 3x + 12) = 0
( 2x – 18 = 0 hoặc 3x + 12 = 0
1) 2x – 18 = 0 ( 2x = 18 ( x = 9
2) 3x + 12 = 0 ( 3x = - 12 ( x = - 4
Vậy x ( { 9; - 4 }
1,25 đ
1,25 đ


Bài 4
1,5 đ
a) S = ( 1 – 2 – 3 + 4) + (5 – 6 – 7 + 8) + … + ( 2001 – 2002 -2003 + 2004) + 2005.
S = 0 + 0 + … + 0 + 2005 = 2005.
b) 5x + 13 là bội của 2x + 1 ( 5x + 13 : 2x + 1
( 2.( 5x + 13) – 5.( 2x +1 ) : 2x + 1
( 10x + 26 – 10x – 5 : 2x + 1
( 21 : 2x + 1
( 2x + 1 ( Ư( 21 ) ( 1)
Mặt khác x nguyên dương ( 2x + 1 ≥ 3 ( 2)
Từ (1) và (2) ( 2x + 1 ( { 3; 7; 21} ( 2x ( { 2; 6; 20 }
( x ( { 1; 3; 10 }

0,75 đ0,75 đ


Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đađề kiểm tra chương II
Môn: số học 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Lớp kiểm tra: 6 A2 Ngày kiểm tra: 26 tháng 02 năm 2008 Tiết PPCT: 68
Giáo viên ra đề: Nguyễn Trọng Cường
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: ( 3 Điểm) Chọn kết luận đúng trong các câu sau?
Câu 1: Cho a là số nguyên âm, khẳng định nào sau đây là sai ?
A. =( a( = - a B. ( a( = a C. - a > 0 D. a3 < 0.
Câu 2: Cho a, b là hai số nguyên a < 0 và a.b > 0 khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. b < 0 B. b > 0 C. b ≥ 0 D. b ≤ 0
Câu 3: Cho ( a ( = ( b ( khẳng định nào sau đây đúng nhất ?
A. a = b B. a = - b C. a = b hoặc a = - b D. a = b và a = - b
Câu 4: Kết luận nào sau đây là sai ?
A. ( a ( = ( -a ( B. a.b = ( - a). ( - b)
C. (a – b) – (c – d) = a – b – c + d D. Ư( 5 ) = {1; 5 }.
Bài 2: ( 3 Điểm ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí :
a) – 1645 – ( 186 – 147 – 1645 ) – 14
b) ( - 2008).72 + ( - 28). 2008
c) ( - 2).( - 123). (- 5). (- 8) .125
Bài 3: ( 2,5 Điểm ) Tìm số nguyên x, biết:
a) 2x – ( 25 – 4) = 11 – ( 15 + 11)
b) ( x- 3). ( 5x + 20) = 0
Bài 4: ( 1,5 Điểm )
a) Tính A = 1 – 6 + 11 – 16 + 21 – 26 + … + 491 - 496 .
b) Tìm số nguyên x, biết 19 – 3. ( 2x - 5 ( = - 2Họ và tên: ……………………………………………
Hướng dẫn chấm kiểm tra chương II
Môn: số học 6
Lớp : 6 A 2 Tiết ppct: 68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài
Nội dung
Điểm


Bài 1:
3 đ

Chon đúng mỗi câu 0, 75 điểm
- Đáp án: câu 1 – B, câu 2 – A, câu 3 – C, câu 4 – D.


Bài 2
3 đ

a) – 1645 – ( 186 – 147 – 1645 ) – 14 = - 1645 – 186 + 147 + 1645 - 14
= ( - 1645 + 1645 ) – ( 186 – 147 ) - 14 = 0 – 39 – 14 = - 53
b) ( - 2008 ).72 + ( - 28 ).2008 = ( - 2008 ).72 + 28.(- 2008)
= ( - 2008).( 72 + 28) = ( - 2008) . 100 = - 2008 00.
c) ( - 2). ( - 123 ).( - 5 ). ( - 8).125 = [( -2).( - 5)].[( - 8).125 ].( - 123)
= 10. ( - 1000).( - 123) = (- 10000).( - 123) = 1230 000.
1 đ


1 đ


1 đ

Bài 3
2,5 đ
a) 2x – ( 25 – 4) = 11 – ( 15 + 11 )
( 2x – 25 + 4 = 11 – 15 -11
( 2x = 6
( x = 3
Vậy x = 3.
b) ( x – 3).( 5x + 20) = 0
( x – 3 = 0 hoặc 5x + 20 = 0
1) x – 3 = 0 ( x = 3
2) 5x + 20 = 0 ( 5x = - 20 ( x = - 4
Vậy x ( { 9; - 4 }
1,25 đ
1,25 đ


Bài 4
1,5 đ
a) A = ( 1 – 6) + (11 – 16) + .. + ( 491 – 496)
A = ( - 5) + ( - 5 ) + .. . + ( - 5 ) ( có 50 số hạng )
A = ( - 5). 50 = - 250
b) 19 – 3. ( 2x – 5 ( = - 2 ( 3. ( 2x – 5 ( = 21 (( 2x – 5 (= 7
2x – 5 = 7 hoặc 2x – 5 = - 7
1) 2x – 5 = 7 ( 2x = 12 ( x = 6
2) 2x – 5 = - 7 ( 2x = - 2 ( x = - 1
Vậy x ({6; - 1 )

0,75 đ0,75 đ


Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓