Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE KH KH II CAC LOP CAC NAM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:51' 24-04-2008
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II .LÔÙP 12
TOÅ ÑÒA LÍ THÔØI GIAN 45 PHUÙT ( Khoâng keå phaùt ñeà )
---(---
HOÏ VAØ TEÂN THÍ SINH :…………………………………………………………………………..LÔÙP:12 A:……
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
ab
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
bc
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
cd
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d@-Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø toâ ñen vaøo baûng treân:
1). Trong lónh vöïc noâng nghieäp thì theá maïnh lôùn nhaát cuûa vuøng TD-MN phía Baéc laø:
a). Troàng cheø vaø chaên nuoâi traâu, boø. b). Troàng caây löông thöïc vaø chaên nuoâi lôïn, deâ.
c). Troàng caø pheâ, cao su vaø chaên nuoâi ngöïa, cöøu. d). Troàng caây döôïc lieäu vaø nuoâi troàng thuûy saûn.
2). Theá maïnh veà laâm nghieäp cuûa Taây Nguyeân theå hieän ôû:
a). Chieám 36% dieän tích ñaát coù röøng. b). Taát caû ñeàu ñuùng.
c). Söï ña daïng heä sinh thaùi. d). Chieám 52% saûn löôïng goã coù theå khai thaùc cuûa caû nöôùc.
3). Vuøng coù dieän tích chieám 1/6 cuûa toaøn quoác nhöng daân soá chöa ñeán 1/20 ñoù laø ñaëc ñieåm cuûa vuøng:
a). TD-MN phía Baéc b). Ñoâng Nam Boä. c). Taây Nguyeân. d). Ñoàng baèng soâng Hoàng.
4). Hoaït ñoäng coâng nghieäp haàu heát laø sô cheá caùc haøng noâng saûn, giaù trò saûn löôïng thaáp laø ñaëc ñieåm cuûa vuøng:
a). Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. b). TD-MN phía Baéc. c). Taây Nguyeân. d). Duyeân haûi mieàn Trung.
5). Hình thöùc toå chöùc saûn xuaát naøo sau ñaây coù khaû naêng huy ñoäng nhanh khoái löôïng haøng noâng saûn xuaát khaåu cuûa Taây Nguyeân:
a). Kinh teá hoä gia ñình. b). Noâng tröôøng quoác doanh. c). Lieân hieäp noâng-coâng nghieäp. d). Hôïp taùc xaõ.
6). Cô caáu kinh teá Noâng-Laâm-Ngö laø cô caáu ñoäc ñaùo vaø coù yù nghóa lôùn cuûa Duyeân haûi mieàn Trung laø do yeáu toá naøo sau ñaây:
a). Ñaëc ñieåm cuûa ñòa hình-laõnh thoå.b). Tieàm naêng ña daïng. c). 14 tænh thaønh ñeàu giaùp bieån. d). Taát caû ñeàu ñuùng.
7). Vaán ñeà giaûi quyeát LT-TP ôû duyeân haûi mieàn Trung caàn thöïc hieän nhö theá naøo:
a). Taát caû ñeàu ñuùng. b). Taêng khaû naêng thaâm canh. c). Thay ñoåi cô caáu böõa aên. d). Taêng dieän tích ñaát canh taùc.
8). Khoaùng saûn kim loaïi maøu naøo sau ñaây ñöôïc khai thaùc töø laâu vaø coù giaù trò xuaát khaåu khaù lôùn cuûa TD-MN phía Baéc:
a). Apatít. b). Than ñaù. c). Vaøng. d). Thieác.
9). Coâng trình thuûy lôïi lôùn nhaát nöôùc ta vaø Ñoâng Nam AÙ thuoäc khu vöïc Ñoâng Nam Boä laø:
a). Hoà Daàu Tieáng. b). Hoà Trò An. c). Hoà Thaùc Baø. d). Hoà Keû Goã.
10). Caûng nöôùc saâu naøo sau ñaây KHOÂNG naèm trong vuøng duyeân haûi mieàn Trung:
a). Nghi Sôn. b). Dung Quaát. c). Caùi Laân d). Chaân Maây.
11). Caùc caûng nöôùc saâu cuûa duyeân haûi mieàn Trung laàn löôït töø Baéc vaøo Nam laø:
a). Vuõng AÙng-Nghi Sôn-Chaân Maây-Dung Quaát. b). Nghi Sôn-Vuõng AÙng-Chaân Maây-Dung Quaát.
c). Vuõng AÙng-Nghi Sôn-Dung Quaát-Chaân Maây d). Cöûa Loø-Ñaø Naüng-Quy Nhôn-Nha Trang.
12). Ñoâng Nam Boä vaø Taây Nguyeân ñeàu coù chung theá maïnh:
a). Caây coâng nghieäp laâu naêm. b). Troàng caây löông thöïc. c). Phaùt trieån kinh teá bieån. d). Khai thaùc daàu khí vaø thuûy ñieän.
13). Nhaø maùy thuûy ñieän naøo sau ñaây KHOÂNG naèm trong vuøng duyeân haûi mieàn Trung:
a). Thaùc Mô b). Soâng Hinh. c). Baûn Mai. d). Ña Mi
14). Ñeå khai thaùc theá maïnh kinh teá bieån thì Ñoâng Nam Boä caàn phaûi:
a). Chuù yù baûo veä röøng. b). Ñaåy maïnh phaùt trieån thuûy lôïi.
c). Thay ñoåi cô caáu caây troàng. d). Phaùt trieån toång hôïp kinh teá bieån.
15). Söï thuaän lôïi cuûa vò trí ñòa lí Ñoâng Nam Boä theå hieän ôû choã:
a). Trung taâm cuûa nhieàu vuøng. b). Giaùp bieån. c). Caàu noái trung chuyeån cuûa theá giôùi. d). Taát caû ñeàu ñuùng.
16). Huyeän ñaûo Hoaøng Sa thuoäc tænh - thaønh naøo sau ñaây cuûa duyeân haûi mieàn Trung:
a). Ñaø Naüng. b). TT.Hueá c). Quaûng Nam. d). Quaûng Ngaõi.
17). Ñeå phaùt huy heát caùc theá maïnh kinh teá cuûa duyeân haûi mieàn Trung thì vaán ñeà ñaàu tieân caàn chuù yù laø:
a). Haïn cheá söï gia taêng daân soá. b). Haïn cheá naïn phaù röøng. c). Taát caû ñeàu ñuùng. d). Xaây döïng CSCV-KT haï taàng.
18). Trung taâm thuûy ñieän naøo sau ñaây laø cô sôû naêng löôïng chính cuûa TD-MN phía Baéc:
a). Soâng Ñaø. b). Thaùc Baø. c). Sôn La. d). Taát caû ñeàu sai.
19). Nhaân toá naøo coù yù nghóa quyeát ñònh cho vieäc khai thaùc laõnh thoå coâng nghieäp theo chieàu saâu ôû Ñoâng Nam Boä:
a). CSVC-KT vaø cô sôû haï taàng khaù toát. b). Vò trí ñòa lí thuaän lôïi.
c). Löïc löôïng lao ñoäng coù kó thuaät. d). Ñöôøng loái ñoåi môùi hieän nay.
20). Ñeå khai thaùc theá maïnh coâng nghieäp theo chieàu saâu ôû Ñoâng Nam Boä caàn phaûi taêng cöôøng:
a). Cô sôû naêng löôïng. b). Cô sôû vaät chaát-kó thuaät haï taàng. c). Taát caû ñeàu ñuùng. d). Thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi.
21). Duyeân haûi mieàn Trung laø vuøng coù ñaëc ñieåm:
a). Taát caû ñeàu ñuùng. b). Ñoâng daân, nhieàu thieân tai. c). Giaøu tieàm naêng, nhieàu thieân tai. d). Kinh teá chöa ñöôïc phaùt trieån.
22). TD-MN phía baéc coù theá maïnh veà troàng caây coâng nghieäp, döôïc lieäu, caây aên quûa, rau quûa oân ñôùi laø do:
a). Khí haäu vaø ñaát troàng ña daïng. b). Khí haäu giaøu nhieät aåm. c). Nhieàu dieän tích ñaát bazan. d). Nhieàu cô sôû cheá bieán.
23). Huyeän ñaûo Tröôøng Sa thuoäc tænh-thaønh naøo sau ñaây cuûa duyeân haûi mieàn Trung:
a). Tuy Hoøa. b). Ninh Thuaän. c). Nha Trang. d). Bình Thuaän
24). Theá maïnh noâng nghieäp cuûa duyeân haûi mieàn Trung laø söï keát hôïp giöõa caùc ngaønh naøo sau ñaây:
a). Chaên nuoâi gia caàm, troàng LT-TP b). Chaên nuoâi gia suùc, gia caàm, troàng LT-TP, caây coâng nghieäp.
c). Troàng troït-nuoâi troàng-ñaùnh baét. d). Troàng troït-chaên nuoâi-nuoâi troàng-ñaùnh baét.
25). Theá maïnh veà cung caáp naêng löôïng cuûa vuøng TD-MN phía Baéc ñöôïc khai thaùc treân cô sôû:
a). Than ñaù vuøng Ñoâng Baéc vaø thuûy ñieän vuøng Taây Baéc. b). Nhieät ñieän vuøng Taây Baéc vaø thuûy ñieän vuøng Ñoâng Baéc.
c). Daàu khí vuøng Ñoâng Baéc vaø thuûy ñieän vuøng Taây Baéc. d). Than ñaù vaø daàu khí vuøng Ñoâng Baéc.
26). So vôùi vuøng Ñoâng Nam Boä thì TD-MN phía Baéc coù ñaëc ñieåm:
a). Coâng nghieäp khai khoaùng laø chuû yeáu. b). Noâng nghieäp vaãn ñoùng vai troø chuû ñaïo.
c). Taát caû ñeàu ñuùng. d). Lòch söû khai thaùc laâu ñôøi.
27). Nguoàn daàu khí khai thaùc doài daøo seõ giuùp cho Ñoâng Nam BOÄ xaây döïng lieân ngaønh coâng nghieäp naøo sau ñaây:
a). Naêng löôïng vaø hoùa chaát. b). Deät vaø thöïc phaåm. c). Luyeän kim vaø cô khí. d). Du lòch vaø vaän taûi
28). Giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp chieám cao nhaát nhöng dieän tích chieám tæ leä thaáp nhaát thuoäc veà vuøng:
a). Ñoàng baèng soâng Hoàng. b). Taây Nguyeân. c). Ñoâng Nam Boä. d). Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.
29). Vôùi ñòa hình phaân hoùa cao ñoä nhö vuøng TD-MN phía Baéc, yeâu caàu tröôùc tieân ñeå phaùt huy caùc theá maïnh cuûa vuøng laø:
a). Hoaøn thieän heä thoáng CSVC-KT haï taàng. b). Môû roäng heä thoáng giaùo duïc-ñaøo taïo.
c). Phaùt trieån nhanh cô sôû y teá. d). Ñaøo taïo nhieàu caùn boä KH-KT.
30). Vieäc khai thaùc toång hôïp caùc theá maïnh coâng nghieäp cuûa vuøng TD-MN phía Baéc caàn chuù yù keáp hôïp giöõa:
a). Phaùt trieån GTVT vaø phaân boá laïi daân cö-lao ñoäng. b). Troàng röøng vôùi khai thaùc laâm saûn.
c). Saûn xuaát vaø cheá bieán noâng saûn. d). Thuûy ñieän vaø caùc cô sôû luyeän kim.
31). Vò trí ñòa lí cuûa Taây Nguyeân coù yù nghóa chieán löôïc kinh teá vaø quoác phoøng laø do:
a). Naèm gaàn vôùi thò tröôøng Hoa Nam roäng lôùn. b). ÔÛ vò trí trung taâm baùn ñaûo Ñoâng Döông.
c). Phía Taây giaùp Haï Laøo vaø Ñoâng-Baéc Campuchia. d). Giaùp vôùi Ñoâng Nam Boä.
32). Daïng ñòa hình cao nguyeân xeáp taàng ôû Taây Nguyeân cho pheùp vuøng naøy coù theå troàng caây coâng nghieäp:
a). Nhieät ñôùi vaø caän nhieät ñôùi b). Caän nhieät ñôùi vaø oân ñôùi. c). OÂn ñôùi vaø nhieät ñôùi. d). Taát caû ñeàu sai.
33). Ñeå haïn cheá tôùi möùc thaáp nhaát nhöõng taùc ñoäng cuûa luõ luït, möa baõo, caùt laán ôû duyeân haûi mieàn Trung, thì bieän phaùp haøng ñaàu laø:
a). Xaây döïng CSVC-KT. b). Xaây döïng heä thoáng thuûy lôïi toát.
c). Chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá hôïp lí. d). Troàng röøng vaø baûo veä moâi tröôøng.
34). Quoác loä huyeát maïnh noái vuøng Baéc vôùi vuøng Nam-Taây Nguyeân laø:
a). 19. b
 
Gửi ý kiến