Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra học kỳ I _ Đề 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Như Tường
Ngày gửi: 15h:17' 03-06-2008
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
Hoï vaø teân :……………………………………………………………..
Lôùp :………………………..
KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
MOÂN: COÂNG NGHEÄ 8 – THÔØI GIAN : 45 PHUÙT.
ÑEÀ 1
I/ PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (4ñ)
A/ Choïn vaø khoanh troøn vaøo chöõ caùi cuûa caâu traû lôøi ñuùng:
1/ Baûn veõ laép dieãn taû :
a - Hình daùng, keát caáu. b - Vò trí töông quan giöõa caùc chi tieát cuûa saûn phaåm .
c - Caû a vaø b ñuùng d - Caû a vaø b ñeàu sai. .
2/ Hình chiếu của vật thể là:
a. Mặt phẳng chiếu b. Bóng của vật thể
c. Hình biểu diễn bề mặt nhìn thấy của vật thể d. Cả 3 câu trên đều sai
3/ Phép chiếu vuông góc là phép chiếu mà các tia chiếu có đặc điểm:
a. Vuông góc với nhau b. Vuông góc với mặt phẳng chiếu
c. Xuất phát từ 1 điểm d. Cả 3 câu trên sai
4/ Qui öôùc veõ ren thaáy laø :
a. Ñöôøng ñænh ren vaø ñöôøng chaân ren veõ baèng neùt ñaäm.
b. Ñöôøng chaân ren veõ baèng neùt ñaäm vaø veõ ¾ voøng.
c. Ñöôøng ñænh vaø giôùi haïn ren veõ baèng neùt lieàn ñaäm,ñöôøng chaân ren veõ baèng neùt lieàn maûnh. Voøng troøn chaân ren veõ hôû ¼ voøng.
d. Ñöôøng chaân ren veõ baèng neùt ñöùt voøng troøn chaân ren veõ ¾ voøng, ñöôøng ñænh vaø giôùi haïn ren veõ baèng neùt lieàn ñaäm.
5/ Khối đa diện được bao bởi các hình:
a. Đa giác lõm b. Đa giác phẳng c. Đa giác lồi d. Cả 3 câu trên sai
6/ Hình caét laø hình:
a. Bieåu dieãn phaàn vaät theå ôû sau maët phaúng caét. b. Hình caét laø maët phaúng caét.
c . Ñeå thaáy roõ hôn veà beân ngoaøi vaät theå. d . Ñeå thaáy roõ hôn caû beân trong vaø beân ngoaøi vaät theå.
7/ Hình chóp đều là khối đa diện được bao bởi các hình:
a. Đáy là đa giác đều, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh
b. Đáy là đa giác đều, các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau có chung đỉnh
c. Đáy là đa giác đều, các mặt bên là các hình vuông bằng nhau có chung đỉnh
d.Đáy là đa giác đều, các mặt bên là các hình tròn bằng nhau có chung đỉnh
8/ Vò trí hình chieáu treân baûn veõ ñöôïc boá trí :
a. Hình chieáu baèng beân phaûi hình chieáu ñöùng, hình chieáu caïnh beân döôùi hình chieáu ñöùng.
b . Hình chieáu baèng beân döôùi hình chieáu ñöùng, hình chieáu caïnh beân phaûi hình chieáu ñöùng.
c . Hình chieáu ñöùng beân traùi hình chieáu baèng, hình chieáu caïnh beân treân hình chieáu baèng.
d. Caû a,b, c ñeàu sai.
II/ PHAÀN TÖÏ LUAÄN : (6ñ)
1/ Bản vẽ kĩ thuật có vai trò gì trong sản xuất và đời sống? Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kĩ thuật? (2 điểm)
2/ Bản vẽ lắp có những nội dung nào? Khi đọc bản vẽ lắp ta phải đọc như thế nào? (2 điểm)
3/ Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng hình gì? (2 điểm)
 
Gửi ý kiến