Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm định chất lượng trường THCS (mẫu)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hiep Hoa
Ngày gửi: 10h:00' 14-12-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 891
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRÀ VINH
PHÒNG GIÁO DỤC CẦU NGANG
------(((------

BÁO CÁO
TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA

NĂM HỌC 2009-2010PHÒNG GIÁO DỤC
HUYỆN CẦU NGANG

TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hiệp Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA
- Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
- Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
- Theo đề nghị của các bộ phận
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Hiệp Hòa gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường THCS Hiệp Hòa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông, bà có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: …
HIỆU TRƯỞNG

TĂNG VĂN XỨNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số........ngày....tháng.....năm 2009)

TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
Tăng Văn Xứng
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2
Trần Văn Đạt
Hiệu phó
Phó Chủ tịch HĐ

3

Giáo viên
Thư ký HĐ

4

Chủ tịch CĐ
Ủy viên HĐ

5

Tổ trưởng XH
Ủy viên HĐ

6

Tổ trưởng TN
Ủy viên HĐ

7

Tổng phụ trách
Ủy viên HĐ

8

Bí thư đoàn
Ủy viên HĐ


DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1

Giáo viên
Thư ký HĐ

2

Chủ tịch CĐ
Thư ký HĐ

3

Tổ trưởng XH
Thư ký HĐ

...

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1

Tổng phụ trách
Ủy viên HĐ

2

Bí thư đoàn
Ủy viên HĐ

3
...


PHÒNG GIÁO DỤC
HUYỆN CẦU NGANG
TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hiệp Hòa, ngày tháng năm 2009

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá
Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là nhà trường), để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Hội đồng tự đánh giá
a) Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số... ngày...tháng....năm.... của Hiệu trưởng, hoặc Giám đốc Trung tâm (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) ... Hội đồng gồm có ..thành viên (danh sách kèm theo).
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số........ngày....tháng.....năm......)
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1

Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2


 
Gửi ý kiến