Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH DAY BOI DUONG TIENG ANH 6-8-9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Long (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:00' 03-01-2010
Dung lượng: 157.0 KB
Số lượt tải: 1395
Số lượt thích: 1 người (Tuệ Linh)
KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG ANH- LỚP 6
NĂM HỌC: 2009-2010

Buổi
Ngày dạy
Nội dung bồi dưỡngNgữ pháp:
I. Câu chào hỏi (Greetings)
II. Chào gặp nhau lần đầu
III. Chào tạm biệt
IV. Câu hỏi: 1. Hỏi sức khoẻ- trả lời
2. Hỏi- trả lời tên
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Imperative
II. The simple present tense
III. This is/ That is…
IV. Possessive adjectives: my, our, your, their,…
V. Indefinite articles: a/ an
Bài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. There is/ There are
II. How many…?
III. These are/ Those are
IV. Verb: To be: is, am, areBài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. Adjectives: big, small,…
II. Possessive case
III. The simple present tense: do/ have/ go
IV. Time: What time…?Bài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. Adverbs of time: Every day, every morning,...
II. The simple present tense
III. Yes/ No questions
IV. Every day actions
V. Prepsition: atBài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. Prepositions of position
II. Wh- questions: Where? Which? What?Bài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Definite article: the
II. Position of adjective
III. Adverbial phrases: by bike, by car,…
IV. Phrases of position: in front of, behind, near,…
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. The present progressive tense
II. Modal verbs: can/ can’t/ must/must not
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Or- questions
II. What colour is it?
III. Adjectives: tall, heavy,…
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Quantifiers: Some and Any
II. To feel, to want
III. I would like (I’d like)
IV. Polite requests: Would you like…?
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Revision: some, any
II. Partitives: … a box of…, a can of…, etc
III. Verbs: want, need
Bài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. The present progressive tense
II. The simple present tense
III. Adverbs of frequency: always, usually,…Bài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. Revision: Adverbs of frequency: always, usually,…
II. What + to be + subject + like? To ask about features
III. When clauseBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Future: be going to
II. Wh- questions: What? Where? How long?
III. Suggestions: Let’s…, What about …ing …?, Why don’t we …?
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Ask and answer about one’s nationality
II. Adjectives: comparatives and superlatives
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Indefinite quantifiers: a few, a little, a lot of/ lots of
II. Imperatives using don’t
III. Should/ should not
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgười lập kế hoạch


Nguyễn Đức Long
TM nhà trườngKế hoạch dạy bồi dưỡng
Môn: Tiếng Anh- Lớp 8

Buổi
Ngày dạy
Nội dung bồi dưỡngNgữ pháp: - (not) + adjective + enough + to + V-inf
- Simple present
- Simple past
Bài tập vận dụngBài tập vận dụng:-
 
Gửi ý kiến