Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 - ĐẠI 9(Có ma trận-đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hạnh
Ngày gửi: 22h:56' 03-02-2010
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 1497
Số lượt thích: 0 người
Tuần 23 Tiết 46 KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐẠI SỐ 9 – CHƯƠNG 3

MỤC TIÊU:
Về kiến thức: Kiểm tra học sinh về : phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, cộng đại số, giải bài toán về cách lập hệ phương trình.
Về kỹ năng: Kiểm tra học sinh kỹ năng giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Về thái độ : Kiểm tra học sinh tính cẩn thận khi làm bài, khi trình bày một bài toán.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Định nghĩa pt bậc nhất hai ẩn, hệ pt bậc nhất hai ẩn
2

1

2

14

2

Giải hệ phương trình


1
2
1
0,5
2
2,5


4
5

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1

3
1

3

Tổng

3
3
5
4
1
3
9
10


ĐỀ KIỂM TRA:
Họ và tên:……………………………………….… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp:………………. Môn: Đại số 9 ( Tuần 23 –Tiết 46)

Điểm
Lời phê của giáo viênĐỀ A
Phần I : TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?
a) 2x – y = 1 b) 0x – y = 2 c) -3x + 0y = 5 d) Cả 3 phương trình trên
Câu 2: Cặp số (1 ; -1) là nghiệm của phương trình nào?
a) x – y = -5 b) x – 3y = 4 c) 2x + 0y = -9 d) Cả 3 phương trình trên.
Câu 3: Nghiệm của hệ phương trình 3x – 5y = 1
2x + 5y = 9 là:
a) (1 ; 1) b) (1 ; -1) c) (2 ; 1) d) (-1 ; -1)
Câu 4: Với giá trị nào của a, b thì hệ phương trình ax + 2y = 3
x + by = -3
nhận cặp số ( -1;2) là nghiệm ?
a) a = 1 ; b = -1 b) a = 0 ; b = 4 c) a = 2 ; b = 2 d) a = -2 ; b = -2
Câu 5 : Hệ phương trình
a) Có một nghiệm duy nhất b) Có vô số nghiệm c)Vô nghiệm d) 3 câu trên đều đúng.
Câu 6 : Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A (1 ; -1) và B ( -2 ; -7 ) là :
a) y = 2x +3 b) y = -2x - 1 c) y = -2x + 1 d) y = 2x - 3
Phần II : TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 1: (3đ) Cho hệ phương trình sau:
x + y = 5
3x – y = -1
Giải hệ phương trình trên.
Chứng tỏ ba đường thẳng sau đồng qui :
(d) : x + y = 5; (d1) : 3x – y = -1; (d2) : -2x + y = 2
Câu 2: ( 3 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình :
Tìm chiều dài và chiều rộng một mảnh vườn hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng chiều dài lên 5 m, giảm chiều rộng đi 2 m thì diện tích tăng 7 m2; và nếu giảm chiều dài đi 4 m còn tăng chiều rộng lên 3 m thì diện tích giảm đi 6 m2.
Câu 3: ( 1 điểm) Với giá trị nào của m thì nghiệm ( x ; y) của hệ phương trình
mx + y = 3
– my = -2 thỏa x < 0 và y > 0.
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:……………………………………….… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp:………………. Môn: Đại số 9
 
Gửi ý kiến