Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thi đua khen thưởng trường THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồ Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:41' 20-03-2010
Dung lượng: 7.5 KB
Số lượt tải: 810
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KRÔNG BÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 09/2009-KHKT-THCS
Yang Reh, ngày 10 tháng 09 năm 2009

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2009-2010

Căn cứ luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH.11 ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 47/2005/QH.11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng;
Căn cứ quyết định số 06/2006/QĐ-BNV về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ngày 21/03/2006.
Căn cứ nội dung thi đua năm học 2009-2010 đã được phát động trong buổi Hội nghị Cán bộ Công chức sáng ngày 25/09/2009;
Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 như sau :
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC
1. Mục đích
- Thi đua khen thưởng là động lực phát triển của nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy mọi tiềm năng lao động sáng tạo và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua phong trào thi đua phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
2. Yêu cầu
- Khi tham gia phong trào thi đua phải xác định rõ mục tiêu, đề ra các tiêu chí phấn đấu, biện pháp thực hiện trong từng thời gian cụ thể, sát hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của nhà trường.
- Nhà trường phối hợp với: BCH công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ khối trong nhà trường và liên đội trường THCS Hùng Vương thường xuyên theo dõi và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, có kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá để phong trào thi đua nhà trường có kết quả tốt đẹp.
3. Nguyên tắc
Việc tham gia phong trào thi đua phải được thực hiện trên nguyên tắc :
a) Tự nguyện, tự giác, công khai;
b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
c) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Đăng ký thi đua :
- Cán bộ công chức, viên chức đăng ký danh hiệu thi đua theo mẫu gửi Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ tổng hợp lại gửi về Phòng Giáo dục 01 bản, nhà trường giữ một bản và Công đoàn giữ một bản để tiện theo dõi.
2. Theo dõi thi đua :
- Hiệu trưởng nhà trường thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 để chỉ đạo và theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Giúp việc cho Hội đồng thi đua khen thưởng có Ban thư ký thi đua khen thưởng.
-Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm theo dõi công tác thi đua của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và báo cáo sơ kết học kỳ 1, báo cáo tổng kết cuối năm học, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và của tập thể đơn vị; chủ trì bình bầu thi đua ở đơn vị.
3. Sơ kết, tổng kết và xét thi đua khen thưởng :
* Tổ chức sơ kết thi đua làm 4 đợt:
- Đợt 1: Từ 25/8 đến 20 -11
- Đợt 2: Từ 20/11 đến 22/12
- Đợt 3: Từ 22/12 đến 26/3
- Đợt 4: Từ 26/3 đến 15/5
* Cuối học kỳ 1 và tổng kết năm học nhà trường tổng hợp kết quả thi đua báo cáo về hội đồng thi đua khen thưởng để Hội đồng thi đua họp đánh giá và bình bầu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong phong
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓