Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HSG THAM KHẢO 8 LẦN 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM VÀ CHỌN LỌC
Người gửi: Tạ Thị Minh
Ngày gửi: 10h:03' 23-03-2010
Dung lượng: 129.5 KB
Số lượt tải: 203
Số lượt thích: 0 người
phòng gD huyện Tền hải
trường t.h.c.s. giang phong
đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2009 – 2010
Môn thi: Tiếng anh 8
(Thời gian làm bài: 120 phút)


điểm Bằng số:
bài thi

Bằng chữ:..................................

Chữ ký giám khảo 1:..........................

Chữ ký giám khảo 2:..........................


Lưu ý: - Đề thi gồm 4 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào tập đề thi này.
- Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào kể cả từ điển.
_____________________________________________________________________
I. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại (10 điểm)
A. young B. about C. account D. sound
A. blind B. mint C. hire D. light
A. Christmas B. anchor C. chemistry D. cheque
A. deliver B. different C. diagram D. disease
A. hurl B. pull C. June D. would
A. allow B. how C. account D. country
A. trade B. payment C. relation D. bank
A. value B. change C. actual D. transaction
A. holder B. bore C. important D. score
A. credit B. service C. letter D. specified
II. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu (10 điểm)
1. Jack is……. His jokes often make his friends laugh a lot.
A. generous B. humorous C. easy-going D. unusual
2. I’m sorry. I’m not………to help you lift the table.
A. enough strong B. too strong C. strong enough D. enough strength.
3. We…….in our present house for 5 years.
A. live B. have lived C. are living D. lived.
4. We used to wash clothes by hand. Now we have a…….
A. washing machine B. dishwasher C. hair dryer D. steamer.
5. It took me a long time to get used……… glasses.
A. to wear B. to wearing C. wear D. wore.
6. The wedding party…………at the Rex Hotel.
A. is B. is being C. will be D. is going to be
7."Don’t shout", I said to Jim.
A. I told Jim don`t shout B. I told to Jim not to shout
C. I told Jim not to shout D. I said to Jim don`t shout.
8. The longest fish in the contest was eighteen inches long".
"It………by Thelma Rivers".
A. was catching B. caught C. was caught D. catch
9. She went to the market without………. anything.
A. buy B. to buy C. bought D. buying
10.Since we have to be there by 8.30, we………. take a taxi.
A. had better B. may C. ought D. are able to
III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ( 10 điểm)
They (watch) … their favorite TV programs at the moment.
Mary and John are neighbors. They (know) …. each other for a long time.
We (arrive) …. in New York yesterday.
We (begin) … to study English since 1999.
My mother is too tired (cook) …. tonight.
The teacher asked me (not make) … noise in class.
The boys like (play) … games but hate doing lessons.
His doctor advised him (give) …. up smoking.
Look at those black clouds. It (rain) ….
When I was a small boy, I used (live) … on a farm.
IV.Cho dạng đúng của từ trong ngoặc ( 10 điểm)
If you want to join the club,
No_avatar
e de nay co lau roi ma 
 
Gửi ý kiến