Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề kiểm tra 15 phút lơp11 HK1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Lam Sơn
  Ngày gửi: 17h:03' 09-08-2010
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA 15 PHÚT(đề 1).
  Câu 1: Hai vật có thể tác dụng lực điện với nhau khi:
  A. Cả hai đều là vật dẫn. B. Một vật là vật dẫn điện, vật kia là vật cách điện.
  C. Cả hai đều là vật cách điện. D. Khi một trong hai vật mang điện tích.;
  Câu 2: Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau một khoảng r = 20cm thì lực tác dụng giữa chúng là F. Khi đặt chúng trong dầu với cùng khoảng cách trên thì lực tương tác giữa chúng là F`=F/4 .Để cho lực tương tác giữa chúng không đổi khi đặt trong dầu thì khoảng cách giữa chúng khi này là:
  A. 5cm. B.10cm; C. 0,1cm D. 0,2cm.
  Câu 3: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích âm bằng nhau mỗi quả cầu thừa 5.1010 electron. Khi dặt chúng trong không khí cách nhau một khoảng r thì lực đẩy giữa hai quả cầu là 3,6.10-6 N. Khoảng cách r bằng:
  A. 4cm B.0,25m C. 4dm; D. 0,25cm
  Câu 4: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, cùng mang điện tích q, khối lượng m = 40g được treo vào 2 đầu hai sợi dây mảnh dài l = 60cm vào cùng một điểm.Quả cầu thứ nhất giữ cố định theo phương thẳng đứng,quả cầu thứ hai bị đẩy lệch một góc 600 so với phương thẳng đứng. Độ lớn điện tích q của mỗi quả cầu là:
  A. - 4.10-6C. B. 2.10-6C C. 4.10-6C. D. 4.10-6C;
  Câu 5: Hai quả cầu nhỏ tích điện đặt cách nhau r =3m trong chân không, hút nhau bằng một lực F = 6.10-9N. điện tích tổng cộng của hai quả cầu bằng 10-9C.Điện tích của mỗi quả cầu là:
  A. q1= 3.10-9C; q2 = - 2.10 -9C;. B. q1= -3.10-9C; q2 = 4.10 -9C.
  C. q1= 4.10-9C; q2 = - 3.10 -9C. D. q1= 3.10-9C; q2 = 2.10 -9C
  Câu 6. Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Tình huống nào dưới đây chắc chắn không thể xảy ra?
  A. M và N nhiễm điện cùng dấu. B. M và N nhiễm điện trái dấu.
  C. M nhiễm điện, còn N không nhiễm điện. D. Cả M và N đều không nhiễm điện.
  Câu 7. Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương, cách nhau 60cm và q1 = 4q3. Lực điện tác dụng lên điện tích q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2.
  A. cách q1 20cm, cách q3 80cm B. cách q1 20cm, cách q3 40cm
  C. cách q1 40cm, cách q3 20cm D. cách q1 80cm, cách q3 20cm
  Câu 8. Tại đỉnh A của một tam giác cân có điện tích q1>0. Hai điện tích q2, q3 nằm ở hai đỉnh còn lại. Lực điện tác dụng lên q1 song song với đáy BC của tam giác.Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?
  A. B. q2>0, q3<0 C. q2<0, q3>0 D. q2<0, q3<0
  Câu 9: Hai quả cầu giống nhau mang điện tích có độ lớn như nhau, khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng hút nhau . Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng
  A. Hút nhau B. Đẩy nhau C. Có thể hút hoặc đẩy nhau D. Không tương tác
  Câu 10: Hai điện tích điểm q1 = q2 = 10−8 C đặt tại hai điểm A, B trong không khí với AB = 8 cm. Một điểm M trên trung trực AB, cách AB một đoạn h. Tìm h để cường độ điện trường tại M cực đại.
  A. h = cm. B. h = 3cm. C. h = 4 cm. D. h = 2cm.

   
  Gửi ý kiến