Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hóa ôn tậo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Nhựt Yên
Ngày gửi: 11h:37' 18-11-2010
Dung lượng: 88.5 KB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP HOÁ NÂNG CAO LỚP 11
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LY

Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 10-4M vào 100ml dung dịch HCl 10-4M. Tính pH của dung dịch sau phản ứng?

Trộn 100ml dung dịch Ca(OH)2 10-3M với 100ml dung dịch HCl 10-3M .Tính nồng độ mol/l của các ion sau phản ứng.?

Trộn 300ml dung dịch H2SO4 10-3M với 200ml dung dịch Ba(OH)2 được dung dịch A.
Tính nồng độ mol/l của các ion sau phản ứng?
Tính khối lượng kết tuả thu được?
Tính pH của dung dịch A?

Cho 100ml dung dịch H2SO4 5.10-4M voà100ml dung dịch HCl 10-3M thu được dung dịch A:
Tính pH của dung dịch A?
Tính VNaOH 2M cần trung hoà dung dịch A?

Trộn 100ml dung dịch Ca(OH)2 5.10-5M. Với 100ml dung dịch NaOH 10-2M. Thu được dung dịch B:
Tính pH dung dịch B?
Tính VHCl 0.5M để trung hoà ½ dung dịch B?

Trộn 200ml dung dịch A gồm HCl 10-2M và H2SO4 5.10-3M với 300ml dung dịch NaOH 10-2M. Tính pH của dung dịch sau phản ứng?

Để trung hoà 250ml dung dịch chứa đồng thời HCl 0.5M và H2SO4 cần 250ml Ba(OH)2 0.08M và NaOH 0.54M :
Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4?
Tính khối lượng kết tủa thu được?
Sau khi trung hoà nếu cô cạn dung dịch thì được bao nhiêu gam muối khang?

Tính pH của các dung dịch:
Dung dịch H2SO4 2.10-3M và dung dịch HCl 2.10-3M có ĐĐL=90%

Dung dịch HCl có pH = 3 cần pha loãng bao nhiêu lần để được dung dịch có pH =4?

Dung dịch NaOH có pH=9,phải pha thêm hay lấy bớt nước ra để được dung dịch có pH=11?

Phải lấy dung dịch axit có pH=5 và bazơ có pH= 9 theo tỉ lệ thể tích nào để được dung dịch có pH=8?

Chia 0.0198g Zn(OH)2 làm hai phần bằng nhau:
Cho p1 tác dụng với 100ml dung dịch H2SO4 2.10-3M
Cho p2 tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 3.10-3M
Tính pH của các dung dịch sau phản ứng?

Cho 100ml ZnCl2 10-2M vào 100ml dung dịch NaOH 5.10-2M. Tính nồng độ mol/l của các ion và pH của dung dịch sau phản ứng?

Cho 150cm3 dung dịch NaOH 7.10-2M vào 100cm3 dung dịch Al2(OH)3 10-2M.Tính nồng độ mol/l và pH của dung dịch sau phản ứng?

Trung hoà 300ml dung dịch X gồm KOH và NaOH xó pH =2 bằng dung dịch HCl có pH = 3. Thu được dung dịch A.Cô cạn A được 0.1915 muối khang . Tính VHCl cần dùng và nồng độ mol/l của KOH và NaOH trong dung dịch ban đầu?

Trung hòa 200ml dung dịch H2SO4 có pH=2 bằng dung dịch bazo của kim loại M có pH=12 được dung dịch A.
Tính thể tích bazo cần dùng?
Cô cạn A thu được 0.142g muối khang. Tìm công thức của phân tử của muối?

Dung dịch A có pH=12. Trong 500ml dung dịch A chứa 0.342 gam hỗn hợp muối sunfat và hridroxit của kim loại kiềm M. Cho 500ml dung dịch A tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 thu được 0.233g kết tủa.
Xác định M
Tính nồng độ mol/l của muối sunfat kim loại kiềm trong dung dịch ban đầu?

Dung dịch X có pH=2 chứa H2SO4 và muối sunfat của một kim loại M. Để kết tủa hoàn toàn ion kim loại trong 500ml dung dịch X cần 250ml dung dịch NaOH có pH=13. Nung kết tủa thu được trong không khí đến khối lượng không thay đổi, thu được 0.4g chất rắn.
Tìm CTCT của muối sunfat và CM muối trong dung dịch X?

Hỗn hợp X gồm hai lim loại thuộc nhóm IIA và hai chu kỳ liên tiếp, có tổng khối lượng m=31.7g. Hòa tan X vào nước thành 250ml dung dịch. Sau đố cho B vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86.1g kết tủa.
Tìm hai kim loại.
Tìm CM của mỗi muối trong dung dịch B?

Hòa tan 39g hỗn hợp X gồm CaCO3, MgCO3, Na2CO3 bằng dung dịch HCl dư thu được 9.856 lít CO2 đo ở 27.3oC, 1atm và dung dịch Y.
Cô cạn dung dịch Y thu được bao
 
Gửi ý kiến