Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Kiểm tra 15 phút số 2 lớp 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Tý (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:39' 01-04-2011
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 1223
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NAM HẢI LĂNG

KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: Tiếng Anh 11
Ngày kiểm tra:...............Ngày trả bài:........................Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:..............................

I. TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất điền vào các câu sau:
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong các câu sau. (Câu 1-2-3)
1. A. invited B. attended C. celebrated D. displayed
2. A. removed B. washed C. hoped D. missed
3. A. collected B. changed C. formed D. viewed
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chổ trống sao cho các câu sau có nghĩa. (Câu 4-5)
4. Lan classified her books _________ different categories.
A. in B. into C. on D. for
5. The Vietnamese participants took ____ in the 14th Asian Games with great enthusiasm.
A. notice B. notes C. part D. role
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có nghĩa tương đương với phần gạch dưới trong các câu sau (Câu 6-7)
6. The most important thing is to keep yourself occupied.
A. busy B. relaxed C. comfortable D. free
7. My uncle, an accomplished guitarist, taught me how to play.
A. skillful B. famous C. perfect D. modest
Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) có nghĩa tương đương với câu sau.
8. She invited us to her birthday party last week.
A. It is us that was invited to her birthday party last week
B. It was us that was invited to her birthday party last week
C. It were we that were invited to her birthday party last week
D. It was we that were invited to her birthday party last week

1
2
3
4
5
6
7
8


II. TỰ LUẬN Viết lại các câu theo hướng dẫn:

Viết các câu sau dùng Cleft sentence ở dạng chủ động
1. My friend came to see me late last night.

2. The police arrested the man at the railway station.

3. We always meet on Friday.


Viết các câu sau dùng Cleft sentence ở dạng bị động
4. Someone stole her bike last week.

5. I sent your father a letter.

6. You made John a cup of tea


---------------------HẾT---------------------

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NAM HẢI LĂNG

KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: Tiếng Anh 11
Ngày kiểm tra:...............Ngày trả bài:........................Mã đề thi 123

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:..............................

I. TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất điền vào các câu sau:
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong các câu sau. (Câu 1-2-3)
1. A. looked B. laughed C. moved D. stepped
2. A. wanted B. parked C. stopped D. watched
3. A. believed B. prepared C. involved D. liked
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có nghĩa tương đương với phần gạch dưới trong các câu sau (Câu 6-7)
4. My uncle, an accomplished guitarist, taught me how to play.
A. skillful B. famous C. perfect D. modest
5. The most important thing is to keep yourself occupied.
A. busy B. relaxed C. comfortable D. free
Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) có nghĩa tương đương với câu sau.
6. She invited us to her birthday party last week.
A. It is us that was invited to her birthday party last week
B. It was us that was invited to her birthday party last week
C. It were we that were invited to her birthday party last week
D. It was we that were invited to her birthday party last week
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chổ trống sao cho các câu sau có nghĩa. (Câu 4-5-6)
7. The Vietnamese participants took ____ in the 14th
 
Gửi ý kiến