Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các file Cabri3D sử dụng dạy hình học 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Kìm (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:20' 13-01-2009
Dung lượng: 15.6 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
1.2.1 (257,Windows NT) stopped 0.897 %8 %1 K_vector defined (0,0,0,1) (0,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius steel_blue vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius J_vector defined (0,0,0,1) (0,1,0) sphere_point_style normal_point_size tomato hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius lawn_green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius I_vector defined (0,0,0,1) (1,0,0) sphere_point_style normal_point_size tomato hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius orange_red vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius O_point defined (0,0,0,1) sphere_point_style normal_point_size red hidden_layer point3_base_point_size X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) document_toolbar default_document_toolbar Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory default_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius doc_settings -256 48 document_window 0 600 600 0 0 2 %1 1 29.700 21.000 %8 %6 20.000 15.000 %7 origin3 %7 ((-0.25881904510252085,-0.3303660895493522,0.90767337119036862,0),(0.96592582628906831,-0.088521326901376929,0.24321034680169404,0),(0,0.93969262078590821,0.34202014332566877,0),(0,0,0,1)) %8 1.500 1.500 18.000 18.000 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 %9 I_vector O_point X1_point %10 J_vector O_point Y1_point %11 K_vector O_point Z1_point %15 defined (2.9370069393211224,-3.1061346585224001,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %16 (0.66898767756113009,-0.7075113727437593,0.22777871873730199) %15 Z0_Plane %17 defined (2.8319566503009446,1.6342222852155521,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %18 (0.82826072568310571,0.47796004777696621,0.29246942236742524) %17 Z0_Plane %19 defined (-3.2935608484973002,1.2261637415095057,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %20 (-0.90138112299811468,0.3355762656717512,0.27367981478446746) %19 Z0_Plane %21 defined (-3.3702442225384317,-3.0230006213717715,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %22 (-0.72689494368827579,-0.65200137478066667,0.21568019873075736) %21 Z0_Plane %23 %24 %15 %21 %24 defined (2.9370069393211224,-3.1061346585224001,0,1)(-3.3702442225384317,-3.0230006213717715,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %25 %26 %21 %19 %26 defined (-3.3702442225384317,-3.0230006213717715,0,1)(-3.2935608484973002,1.2261637415095057,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %27 %28 %19 %17 %28 defined (-3.2935608484973002,1.2261637415095057,0,1)(2.8319566503009446,1.6342222852155521,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %29 %30 %17 %15 %30 defined (2.8319566503009446,1.6342222852155521,0,1)(2.9370069393211224,-3.1061346585224001,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %31 defined (-13.673845692056835,-4.5691118996172371,1.394481254536758,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %32 (-13.673845692056835,-4.5691118996172371,1.394481254536758,1) %31 %33 %34 %31 %19 %34 defined (-13.673845692056835,-4.5691118996172371,1.394481254536758,1)(-3.2935608484973002,1.2261637415095057,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %35 %36 %31 %21 %36 defined (-13.673845692056835,-4.5691118996172371,1.394481254536758,1)(-3.3702442225384317,-3.0230006213717715,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %37 %38 %31 %15 %38 defined (-13.673845692056835,-4.5691118996172371,1.394481254536758,1)(2.9370069393211224,-3.1061346585224001,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %39 %40 %31 %17 %40 defined (-13.673845692056835,-4.5691118996172371,1.394481254536758,1)(2.8319566503009446,1.6342222852155521,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius 1.2.1 (257,Windows NT) stopped 1.000 %8 %1 X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) document_toolbar default_document_toolbar Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory default_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius doc_settings -215 4 document_window 0 600 600 0 0 2 %1 1 29.700 21.000 %8 %6 15.000 15.000 %7 origin3 %7 ((-0.25881904510252085,-0.24999999999999997,0.93301270189221941,0),(0.96592582628906831,-0.066987298107780688,0.25000000000000011,0),(0,0.9659258262890682,0.25881904510252068,0),(0,0,0,1)) %8 1.500 1.500 18.000 18.000 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 %15 defined (1.792259295583186,0.73091763694329082,0,1) sphere_point_style normal_point_size red hidden_layer point3_base_point_size %16 (0.82265382160994061,0.33549397054060187,0.45900379684863402) %15 Z0_Plane %96 defined (-0.4388094110422856,-0.96428586312109132,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %97 (-0.30120502996989135,-0.66189955135885192,0.68641424361080061) %96 Z0_Plane %98 false (-0.75099966351273639,-0.61981002352180492,0.22767309930173221)(-2.8597781946785212,-1.7580824158839687,0) cube %99 Z0_Plane %96 %99 no_hidden defined ( F(R(4,5),X(-0.43880941104228555,-0.96428586312109066,0),Q(0,0.96226167148771935,0.27212584512622201,0),D0.9494918684769933), F(R(4,5),X(0.11203847835499037,1.3446444421601538,2.3737296711924838),Q(0.68042175318486819,-0.61719375830697065,0.34506791318074859,0.19242203042487174),D0.94949186847699352), F(R(4,5),X(1.8701208942389593,-1.5151337525183652,2.373729671192482),Q(0.68042175318486819,0.34506791318074864,0.61719375830697054,0.19242203042487183),D0.94949186847699307), F(R(4,5),X(-0.98965730043956146,-3.2732161684023362,2.3737296711924834),Q(-0.34506791318074853,-0.19242203042487174,0.68042175318486819,-0.61719375830697065),D0.9494918684769933), F(R(4,5),X(-0.43880941104228599,-0.96428586312108999,4.7474593423849658),Q(-0.27212584512622207,-5.7809931638321289e-17,3.0921850641900709e-17,0.96226167148771924),D0.94949186847699307), F(R(4,5),X(-2.7477397163235304,-0.41343797372381475,2.3737296711924834),Q(-0.61719375830697065,-0.1924220304248718,0.68042175318486831,0.34506791318074859),D0.9494918684769933), L(0,0,2,3,90), L(0,2,5,2,90), L(1,0,0,3,90), L(2,0,1,3,90), L(2,1,4,1,90), L(2,2,3,2,90), L(3,0,5,3,90), L(3,1,0,1,90), L(4,0,3,3,90), L(4,2,1,2,90), L(5,0,4,3,90), L(5,1,1,1,90) ) normal_surface_thickness large_dot_surface_style alice_blue sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius midnight_blue polynet3_base_surface_thickness polynet3_base_point_size polynet3_base_curve_radius 1.2.1 (257,Windows NT) stopped 1.345 %8 %1 X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) document_toolbar default_document_toolbar Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory default_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius doc_settings -78 380 document_window 0 600 600 0 0 2 %1 1 29.700 21.000 %8 %6 15.000 15.000 %7 origin3 %7 ((-0.25881904510252085,-0.24999999999999997,0.93301270189221941,0),(0.96592582628906831,-0.066987298107780688,0.25000000000000011,0),(0,0.9659258262890682,0.25881904510252068,0),(0,0,0,1)) %8 7.500 1.500 12.000 15.500 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 %15 defined (0.25824349956420889,-1.3600103896866642,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %16 (0.15122094990446247,-0.796388150545568,0.58557504897374324) %15 Z0_Plane %17 false (-0.62771702042356448,-0.23650474804685578,0.74164469014606693)(-1.1046286065619217,1.0411181341508278,0) dodeca %18 Z0_Plane %15 %18 defined ( F(R(5,5),X(0.25824349956420917,-1.3600103896866647,0),Q(0,0.76993087144774575,-0.63812730171315735,0),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(-0.50140019574976957,-2.9667124992567109,1.0983891960905963),Q(0.13027897828211257,0.5428235050338035,0.65494231817221538,-0.50933347628816805),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(-1.5045638230093581,-1.1340445599509978,1.0983891960905963),Q(-0.19398079842100954,0.82411887624239455,0.21079581488006766,-0.48863550023915453),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(-0.071587646089477097,0.38634628295609585,1.0983891960905963),Q(-0.44414650329214794,0.79062884749675932,-0.31386752501003529,-0.28129537120859133),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(1.8172039635754809,-0.50666843924893179,1.0983891960905963),Q(0.52466333989010283,-0.45514547149351942,0.71864413831111229,-0.033490028745635322),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(1.5515651990941688,-2.578972732932777,1.0983891960905963),Q(0.40477661330107712,0.054188004794648803,0.84892311659322484,-0.33548337600324013),D0.35688828393926286), F(R(5,5),X(0.25824349956420867,-1.3600103896866644,3.9740094443314522),Q(0.063701820138896789,-1.3505049562637938e-17,-7.4764850993100108e-17,0.99796897652732264),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(-1.3007169644470631,-2.2133523401243975,2.8756202482408551),Q(0.84892311659322495,0.28129537120859127,-0.44414650329214789,-0.054188004794648775),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(-1.0350781999657506,-0.14104804644055236,2.8756202482408551),Q(0.65494231817221549,-0.033490028745635149,-0.52466333989010294,-0.54282350503380328),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(1.0178871948781865,0.2466917198833829,2.8756202482408551),Q(-0.21079581488006768,0.33548337600324008,0.40477661330107712,0.82411887624239455),D0.35688828393926281), F(R(5,5),X(2.0210508221377763,-1.5859762194223297,2.8756202482408568),Q(0.31386752501003506,0.50933347628816816,0.13027897828211268,0.79062884749675932),D0.35688828393926286), F(R(5,5),X(0.58807464521789488,-3.1063670623294248,2.8756202482408551),Q(0.71864413831111229,0.48863550023915459,-0.1939807984210094,0.45514547149351931),D0.35688828393926281), L(0,1,2,0,116.56505117707799), L(0,3,4,0,116.56505117707799), L(1,0,0,0,116.56505117707799), L(2,1,1,4,116.56505117707799), L(2,3,8,3,116.56505117707799), L(3,0,0,2,116.56505117707799), L(3,1,2,4,116.56505117707799), L(3,4,4,1,116.56505117707799), L(4,2,9,2,116.56505117707799), L(5,0,0,4,116.56505117707799), L(5,1,4,4,116.56505117707799), L(5,2,10,2,116.56505117707799), L(5,3,11,3,116.56505117707799), L(5,4,1,1,116.56505117707799), L(6,2,10,0,116.56505117707799), L(6,4,8,0,116.56505117707799), L(7,0,6,0,116.56505117707799), L(7,1,8,4,116.56505117707799), L(7,2,2,2,116.56505117707799), L(7,3,1,3,116.56505117707799), L(7,4,11,1,116.56505117707799), L(8,1,9,4,116.56505117707799), L(8,2,3,2,116.56505117707799), L(9,0,6,3,116.56505117707799), L(9,3,3,3,116.56505117707799), L(10,3,4,3,116.56505117707799), L(10,4,9,1,116.56505117707799), L(11,0,6,1,116.56505117707799), L(11,2,1,2,116.56505117707799), L(11,4,10,1,116.56505117707799) ) normal_surface_thickness no_surface_style alice_blue sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius spring_green polynet3_base_surface_thickness polynet3_base_point_size polynet3_base_curve_radius 1.2.1 (257,Windows NT) stopped 1.899 %8 %1 doc_settings 216 340 document_window 0 608 633 75 0 1 Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius document_toolbar default_document_toolbar Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) %1 1 29.700 21.000 %8 * %6 15.000 15.000 %7 origin3 %7 ((-0.25881904510252085,-0.24999999999999997,0.93301270189221941,0),(0.96592582628906831,-0.066987298107780688,0.25000000000000011,0),(0,0.9659258262890682,0.25881904510252068,0),(0,0,0,1)) %8 2.000 1.500 8.500 16.000 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 %15 defined (-1.7039169027807262,-2.2095526066366755,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %16 (-0.57486553042912125,-0.74545632427985786,0.33737885309486809) %15 Z0_Plane %17 %18 %19 %15 %18 defined normal_surface_thickness large_dot_surface_style deep_sky_blue default_layer solid_curve_style normal_curve_radius tomato quadric3_base_surface_thickness quadric3_base_curve_radius %19 defined (0.27663633955481964,0.3106032068371416,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %20 (0.25542291093954539,0.28678508168945371,0.92331655107419275) %19 Z0_Plane %21 defined default_layer solid_curve_style normal_curve_radius orange conic3_base_curve_radius %22 %21 %18 Z0_Plane %23 %24 %15 %25 %24 defined (-0.37373057597222859,0.058632503118014746,0,0,0,-0.92568228143439291) default_layer no_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %25 defined (1.4626246007858716,-2.7063336208692066,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %26 (1,0.46101730549968173) %25 %21 %27 defined (-4.8704584063473249,-1.7127715924041447,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %28 sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %29 %27 %28 %24 %21 %30 %31 %25 Z0_Plane %31 defined (0,0,-0.3091443072275335,0.83664763235019313,0.45216206894389599,0) default_layer no_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %32 %33 %27 %25 %34 %33 defined (-0.058632503118014732,-0.37373057597222859,-3.6733966759783126e-17,-0.92568228143439268) normal_surface_thickness no_surface_style light_steel_blue default_layer no_curve_style normal_curve_radius dim_gray plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius %34 defined (1.4626246007858714,-2.7063336208692066,3.7311703412797521,1) no_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %35 (0.96591055608520682,0.25887602755598388) %34 %31 %36 defined default_layer solid_curve_style normal_curve_radius orange conic3_base_curve_radius %37 %36 %18 %33 %38 %39 %15 %24 %39 defined (0.59061053909959504,-0.09265758945519792,0,0.80161946222683345) normal_surface_thickness no_surface_style light_steel_blue default_layer no_curve_style normal_curve_radius dim_gray plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius %40 defined (-1.7039169027807271,-2.2095526066366764,3.205273228589371,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %41 defined (-1.7039169027807257,-2.2095526066366755,-3.2052732285893688,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %42 %40 %41 %39 %36 %43 defined (-1.7039169027807257,-2.2095526066366755,-3.2052732285893688,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %44 defined (-1.7039169027807271,-2.2095526066366764,3.205273228589371,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %45 %44 %43 %39 %36 %46 %47 %44 %43 %47 defined (-1.7039169027807271,-2.2095526066366764,3.205273228589371,1)(-1.7039169027807257,-2.2095526066366755,-3.2052732285893688,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %48 %49 %27 %25 %49 defined (-4.8704584063473249,-1.7127715924041447,0,1)(1.4626246007858716,-2.7063336208692066,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius 1.2.1 (257,Windows NT) stopped 1.000 %8 %1 X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) document_toolbar default_document_toolbar Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory default_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius doc_settings -215 4 document_window 0 600 600 0 0 2 %1 1 29.700 21.000 %8 %6 15.000 15.000 %7 origin3 %7 ((-0.25881904510252085,-0.24999999999999997,0.93301270189221941,0),(0.96592582628906831,-0.066987298107780688,0.25000000000000011,0),(0,0.9659258262890682,0.25881904510252068,0),(0,0,0,1)) %8 1.500 1.500 18.000 18.000 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 %12 defined (0.39885984077638903,-2.777408327936016,4.8227625575480335,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %13 (0.39885984077638903,-2.777408327936016,4.8227625575480335,1) %12 %14 %15 %12 Z0_Plane %15 defined (-5.9417138492931084e-17,4.7893222781696479e-17,0.20303139867230807,-0.97917222752341493) normal_surface_thickness solid_surface_style light_steel_blue default_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius %16 %17 %12 %17 defined italic 14 Helvetica 0.000 0.000 A black default_layer 1.2.1 (257,Windows NT) stopped 1.000 %8 %1 doc_settings 0 -215 document_window 0 600 600 0 0 2 Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius document_toolbar default_document_toolbar Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) %1 1 29.700 21.000 %8 %6 15.000 15.000 %7 origin3 %7 ((-0.25881904510252085,-0.24999999999999997,0.93301270189221941,0),(0.96592582628906831,-0.066987298107780688,0.25000000000000011,0),(0,0.9659258262890682,0.25881904510252068,0),(0,0,0,1)) %8 1.500 1.500 18.000 18.000 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 %15 defined (1.792259295583186,0.73091763694329082,0,1) sphere_point_style normal_point_size red hidden_layer point3_base_point_size %16 (0.82265382160994061,0.33549397054060187,0.45900379684863402) %15 Z0_Plane %96 defined (-0.44140979932878827,-4.2514261063204337,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %97 (-0.10055579973071582,-0.96850036579877319,0.22780599770014595) %96 Z0_Plane %98 false (0.53015762072669759,-0.8219095679787336,0.20832080849118034)(2.9863193768525469,0.30602298537617784,0) cube %99 Z0_Plane %96 %99 no_hidden defined ( F(R(4,5),X(-0.44140979932878865,-4.2514261063204337,0),Q(0,-0.05103707301640751,0.99869675937089031,0),D0.84908202139221045), F(R(4,5),X(-1.7815579950669727,-5.8975972874347962,2.1227050534805274),Q(-0.036088660421814744,-0.47382984317724131,-0.52486691619364889,0.70618525090018625),D0.84908202139221067), F(R(4,5),X(-2.0875809804431511,-2.9112779105822506,2.1227050534805256),Q(-0.036088660421814744,-0.52486691619364889,0.47382984317724136,0.70618525090018625),D0.84908202139221023), F(R(4,5),X(0.89873839640939579,-2.6052549252060722,2.1227050534805261),Q(-0.52486691619364889,0.70618525090018625,0.036088660421814724,0.47382984317724131),D0.84908202139221045), F(R(4,5),X(-0.44140979932878865,-4.2514261063204337,4.2454101069610513),Q(0.99869675937089031,4.3760274155305222e-17,4.8803120976594385e-17,0.051037073016407565),D0.84908202139221023), F(R(4,5),X(1.2047613817855727,-5.5915743020586186,2.1227050534805261),Q(0.47382984317724131,0.70618525090018625,0.036088660421814724,0.524866916193649),D0.84908202139221045), L(0,0,2,3,90), L(0,1,3,1,90), L(0,2,5,2,90), L(0,3,1,0,90), L(1,1,5,1,90), L(2,0,1,3,90), L(2,1,4,1,90), L(2,2,3,2,90), L(3,0,5,3,90), L(3,3,4,0,90), L(4,2,1,2,90), L(4,3,5,0,90) ) normal_surface_thickness large_dot_surface_style alice_blue sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius midnight_blue polynet3_base_surface_thickness polynet3_base_point_size polynet3_base_curve_radius %103 defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius %104 defined (-0.85884373308704953,2.2250345081186924,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %105 (-0.33208810516406723,0.86035149964924496,0.38666883435290539) %104 %103 %106 false (-0.76407995408081586,0.59817325146263145,0.24160005175181964)(-2.3037381808676152,0.25084762487479206,0) cube %107 %103 %104 %107 no_hidden defined ( F(R(4,5),X(-0.85884373308705042,2.2250345081186929,0),Q(0,0.99852991635578514,-0.054203377593179225,0),D0.65544697035794142), F(R(4,5),X(0.41844916978415281,3.2514797861151044,1.6386174258948545),Q(0.70606727507281186,-0.47216326938130293,0.52636664697448199,-0.038327575859352016),D0.65544697035794153), F(R(4,5),X(0.16760154490936152,0.94774160524748918,1.6386174258948527),Q(0.70606727507281175,0.52636664697448221,0.47216326938130282,-0.038327575859351884),D0.65544697035794131), F(R(4,5),X(-2.1361366359582537,1.1985892301222811,1.6386174258948532),Q(-0.52636664697448199,0.038327575859352044,0.70606727507281175,-0.47216326938130299),D0.65544697035794142), F(R(4,5),X(-0.85884373308704953,2.2250345081186933,3.2772348517897054),Q(0.05420337759317917,-4.3595093221288151e-17,4.8950794758306686e-17,0.99852991635578514),D0.65544697035794131), F(R(4,5),X(-1.8852890110834613,3.5023274109898974,1.638617425894854),Q(-0.47216326938130293,0.038327575859351939,0.70606727507281186,0.5263666469744821),D0.65544697035794142), L(0,3,1,0,90), L(2,0,1,3,90), L(2,3,0,0,90), L(3,0,5,3,90), L(3,1,0,1,90), L(3,2,2,2,90), L(3,3,4,0,90), L(4,1,2,1,90), L(4,2,1,2,90), L(5,0,4,3,90), L(5,1,1,1,90), L(5,2,0,2,90) ) normal_surface_thickness solid_surface_style alice_blue sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius midnight_blue polynet3_base_surface_thickness polynet3_base_point_size polynet3_base_curve_radius 1.2.1 (257,Windows NT) stopped 1.699 %8 %1 doc_settings 127 45 document_window 0 600 600 0 0 2 Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory default_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius document_toolbar default_document_toolbar Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) %1 1 29.700 21.000 %8 * %6 15.000 15.000 %7 origin3 %7 ((-0.25881904510252085,-0.24999999999999997,0.93301270189221941,0),(0.96592582628906831,-0.066987298107780688,0.25000000000000011,0),(0,0.9659258262890682,0.25881904510252068,0),(0,0,0,1)) %8 2.000 2.000 9.500 16.500 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 %58 defined (-3.8751254424665049,4.7237808931308942,0,1) sphere_point_style normal_point_size red hidden_layer point3_base_point_size %59 (-0.6259106954874889,0.76298561892958017,0.1615201120016127) %58 Z0_Plane %74 %75 %76
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓