Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HSG 3- E8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:42' 22-07-2011
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
Đề Khảo sát chất lượng ĐầU năm học 2010 -2011
Môn Tiếng anh lớp 8
Question II: Choose the word that has a different pronunciation from the others of each group:
A. dog A. often C. talk D. warn
A. dirty B. sir C. sweater D. work
A. buy B. bye C. way D. why
A. cinema B. come C. see D. sing
5 A .chicken B. change C. chemistry D. coach
6. A sky B. empty C. lovely D. party

Question V: Choose the incorrect words underlined (A, B, C or D) and correct them:
7. It takes Huy three hours doing this homework every day.
A B C D
8. How many does it cost to send this letter to China.
A B C D
9. My father has less days off than Tim’s father.
A B C D
10. Hoa playing the piano in her room at the moment.
A B C D
11. Does Nam’s mother go to the work by bus?
A B C D
12. Hoa is worried because she does not have any friend.
A B C D
13. On recess the school yard is very crowded and noisy.
A B C D
14. I usually do my homework to Nam after school.
A B C D
15. She is going tidying the classroom for me this afternoon.
A B C D
16. Would you like to come to the cafeteria, Nga’s?
A B C D

Question VI. Circle the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.
17. Hurry up! ______________you be late for school.
A. if B. but C. and D. or
18. She is ______________ intelligent than her classmates.
A. much B. more C. fewer D. least
19. They have ______________ books than me.
A. long B. far C. often D. more
20. How ______________ you go to the cinema? – Once a week.
A. often B. so C. for D. as
21. He’s ______________ tall as his brother.
A. than B. so C. as D. very
22. Please let Tom ______________ with you.
A. to go B. going C. go D. goes
23. ______________ we go to the theater? – Yes, let’s.
A. Will B. Shall C. Do D. Should
24. If any body ______________ questions, ask me after class.
A. have B. have a C. has a D. has
25. Don’t make her ______________ sad.
A. to feel B. feel C. feeling D. to be
26. The boy is ill ______________ he can’t go to school.
A. because B. if C. so D. but
27. We will take part ...... an important race cross the Atlantic.
A. at B. in C. on D. to
28. Excuse me , I’ d like to ...... this letter to the USA.
A. send B. mail C. post D. All A,B,C
29. Mrs Lan ......... to work yesterday.
A. not drive B. didn’t drive C. didn’t đrove D. wasn’t drive
Question IV: Complete the blank with one suitable word:
FRIENDS
To many people, their friends are the most important in their life. Really good friends always (30)______ joys and sorrows with you and never turn their backs on you
No_avatarf
o7 trong violet.vn c
 
Gửi ý kiến