Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De thi HSG tieng Anh 8 cap huyen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Collecting
Người gửi: Lưu Nhật Vy
Ngày gửi: 21h:26' 08-04-2012
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 1028
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Phương Chi)
UBND HUYỆN CAO LÃNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____Đề chính thức______
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp huyện năm học 2006 - 2007
Môn: Tiếng Anh lớp 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBDGiám thị 1
Giám thị 2
Mã phách

(---------------------------------------------------------------------------------------------
ĐiểmGiám khảo 1
Giám khảo 2
Mã phách

AI) Multiple choice (6ms)
I) From each number, pich out one word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1) a-perform b-colour c-boring d-your
2) a-bath b-watch c-want d-water
3) a-thank b-think c-father d-them
4) a-happen b-house c-hour d-horse
5) a-filled b-destroyed c-wished d-prepared
6) a-flow b-crowd c-cloud d-scout
II) From each number, pick out one word which has the stress on the second syllable:
7) a-chemical b-upset c-steamer d-cupboard
8) a-jungle b-volcano c-surroud d-marine
9) a-foreman b-microwave c-manufactor d-mortar
10) a-powder b-process c-flavour d-defrost
III) Choose the correct answer for each sentence.
11) Please ask them . . . . . . . . . . in this area.
a) don’t smoke b) not smoking c) to not smoke d) not to smoke
12) Come and . . . . . . . . . . . . badminton, Nam!
a) do b) make c) take d) play
13) Timson . . . . . . . . . . 13 films and I think her latest is the best.
a) made b) had made c) has made d) was making
14) My birthday is . . . . . . . . . . February 2nd.
a) on b) in c) at d) from
15) You should learn your lesson . . . . . . . . . .
a) careful b) carefully c) careless d) carelessly
16) “The students went on a canoe trip yesterday.”
“I heard it was . . . . . . . . . . . . . . .”
a) excited b) exciting c) exciteful d) an excitement

(---------------------------------------------------------------------------------------------
17) “Do you think your father will worry if we’re late?”
“Maybe we’d better . . . . . . . . . . . . . . him.”
a) call b) be calling to c) to call d) will call
18) I said “Happy Birthday” before . . . . . . . . . . Lan a present.
a) give b) will give c) gave d) giving
19) Tam . . . . . . . . . last night when the telephone . . . . . . . . . . .
a) slept-rang b) slept-wasringing
c) was sleeping-rang d) was sleeping-was ringing
20) “Would you like to go to the movie with me tonight?”
“ - . . . . . . . . . . . . . . . . .”
a) Yes, please. b) I’m sorry. I’d love to.
c) No, thanks. d) Yes, I’d love to.
21) John doesn’t play tennis. David doesn’t play tennis.
a. Both John and David doesn’t play tennis.
b. Neither John nor David plays tennis.
c. Not either John or David plays tennis.
d. Not only John but also David doesn’t play tennis.
22) The coach said, “It’s time for
No_avatarf

bài này mình làm sai 16 câu

 
Gửi ý kiến