Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ VÀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:26' 07-09-2012
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:…../ THCS – LTR Đạ Tông, ngày 06 tháng 9 năm 2012
V/v hướng dẫn thực hiện hồ sơ
và công tác chủ nhiệm lớp.

Kính gửi: Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm

Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ( Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/ 3/ 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Căn cứ vào kế hoạch công tác tháng 9 năm 2012 và tình hình thực tế của trường THCS Liêng Trang.
Nhà trường quy định một số nội dung công việc cụ thể về công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm như sau:

I. Hồ sơ công tác chủ nhiệm:
- Sổ chủ nhiệm lớp
- Kế hoạch công tác chủ nhiệm hàng tháng
- Sổ ghi các nội dung thu chi quỹ lớp.
- Biên bản các cuộc họp phụ huynh học sinh
- Sổ liên lạc với gia đình học sinh.
- Các văn bản liên quan đến công tác chủ nhiệm
II. Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động.
+ Nhà trường sẽ kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
- Kiểm tra sổ chủ nhiệm định kỳ: 2 lần/ 1 học kỳ
- Kiểm tra hồ sơ công tác chủ nhiệm: 1 lần/ 1 học kỳ
( ngoài ra có thể kiểm tra đột xuất theo yêu cầu công việc )
+ Giáo viên chủ nhiệm lưu giữ đầy đủ các biên bản họp phụ huynh.
+ Trao đổi thông tin với gia đình học sinh qua sổ liên lạc đúng định kỳ 4 lần/1 năm
( Tháng 10, kết thúc HKI, Tháng 3, kết thúc HK II )
- Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm năm, tháng triển khai thực hiện thống nhất cho tất cả các lớp.
III. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:
Ngoài các nhiệm vụ như giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm còn có những nhiệm vụ sau đây:
1) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
2) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;
3) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;
4) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
5) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng khi được uỷ quyền.
6) Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp, thường xuyên hướng dẫn học sinh tạo dựng môi trường thân thiện trong mỗi lớp học; là thành viên tích cực trong phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

*** Giáo viên chủ nhiệm có một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.Vì vậy đề nghị các giáo viên chủ nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, với mục đích “ Tất cả vì học sinh thân yêu” tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần giáo dục nhân cách học sinh có hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.



Nơi nhận: P.HIỆU TRƯỞNG
- HT: b/c
- GVCN: thực hiện
- Lưu: VP


Nguyễn Thị Mộng Trinh





















NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP

PHẦN I:
Nhận xét, đánh giá tình hình hình học tập và thực hiện nề nếp của lớp trong tuần qua: ( Sau khi nghe lớp trưởng hoặc các tổ trưởng báo cáo )
Ưu điểm: ……………………………………………………………………
Hạn chế - tồn tại:…………………………………………………………...
+ Biểu dương, khen ngợi những học sinh chăm chỉ chuyên cần, chấp
 
Gửi ý kiến