Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra tieng anh cuoi ky I lop 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quynh Chi
Ngày gửi: 12h:14' 21-12-2012
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 931
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên .............................................................................................................................................................

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
Ex1.Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)
1. a. farmer b. nurse c. teacher d. job
2. a. badminton b. sport c. swimming d. football
3. a. Singapore b. English c. Vietnamese d. American
4. a. friend b. write c. read d. sing
Ex2. Choose the letter A, B or C(2,5 points)
1. My father is a worker. He….......... in the factory.
A. worked B. works C. working
2. Maia book now.
A. read B. reads C. is reading
3. I born on November 7th.
A. am B. was C. were
4. I want a footballer.
A. be B. tobe C. being
5. Whereyou yesterday?
A. are B. was C. were
Ex 3. Reorder the words to make sentences: (2 points)

1. Vietnamese / am / I / . ........................................................................................................................................................
2. want / badminton / to / I / play / .
........................................................................................................................................................
3. letter / a / writing / he / is / . ........................................................................................................................................................
4. a / to / want / teacher / I / be / .
........................................................................................................................................................
Ex4. Read the passage and tick (() true or false (2,5 points)
During the break time we usually play in the schoolyard. The boys often play badminton. The girls always play skipping rope. I like to play hide – and – seek with my friends. Hoa and Linh sometimes play chess in the classroom. Now we can not play in the schoolyard because it’s raining.
True False
During the break time, the boys often play badminton.
The girls never play skipping rope in the schoolyard.
I like to play football with my friends.
Hoa and Linh always play chess in the classroom.
5 Now we can not play in the schoolyard

Ex5. Match the questions with the answers (2 points)
1. How often do you play football? a. She’s doing English exercises.
2. What’s Hoa doing? b. Yes. I am.
3. What subjects do you like? c. sometimes.
4. Where does your father work? d. in a factory.
5. Are you learning English? e. Music, Maths and English.Đáp án và biểu điểm chấm

Ex1.Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)
Mỗi câu khoanh đúng 0,25điểm
D
B
A
A
Ex2. Choose the letter A, B or C(3 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
C
C
B
B
C
Ex 3. Reorder the words to make sentences: (2 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
I am Vietnamese.
I want to play badminton.
He is writing a letter.
I want to be a teacher.

Ex4. Read the passage and tick (() true or false (2,5 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
True
False
False
False
True
Ex5. Match the questions with the answers (2 points) Mỗi câu khoanh đúng 0,4điểm

c
a
e
d
b

No_avatar

hiu chet lien 

No_avatar

Ngạc nhiênsao giỏi quá vậy !Mỉm cười

No_avatar

Lưỡng lự e dua nao lam de nay vay

No_avatar

  nhu vay moi goooi la de xem day Nháy mắt

Trường TH Đinh Trang Hòa II ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Họ và tên:……………………….. Năm học: 2012- 2013
Lớp: ……… Môn: Anh Văn (Lớp 5)
Thời gian: 40’


I. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh(3đ):
1.Who/ they/ are ? ..................................................................................................
2.police officers / are / they/ ? .....................................................................................................
3.cats / there / many / are / How ? .............................................................................................
4. This /my/ friend/ is .............................................................................................................
5. is/ She/ a/ teacher. ............................................................………………………………
6. What/ matter/ is/ the/? ……………………………………………………………………….
II. Trả lời câu hỏi với từ gợi ý(2.5đ)
1. How are you? (Fine, thank you)
……………………………………………………………………………………..
2. What is that?( a window)
……………………………………………………………………………………..
3. Are those birds? (No)
……………………………………………………………………………………..
4. Who are they? (Shopkeeper)
……………………………………………………………………………………..
5. What’s the matter? (Sick)
……………………………………………………………………………………..
III. Chọn đáp án đúng nhất(2,5đ)
Who is he? He is ………………
A. cooks B. cook C. a cook D. a cooks
2. Are they …………? Yes they are
A. tree B. a tree C. trees D. a trees
3. Từ nào dưới đây không cùng loại với những từ còn lại
A. cap B.lap C. map D. hat
4. Is she a student? Yes,…………………
A. is she B. It’s C. they’re D. she is
5. Từ nào dưới đây không cùng loại với những từ còn lại
A. red B. yellow C. green D. pen
6. Who are they? They are ……………………
A. nurse B. nurses C. a nurses D. a nurse
7. The ten ………….. are by the hen
A. pens B. pen C. a pens D. a pen
8. These are ……………..
A. dog B. dogs C. a dogs D. a dog
9. Are those flowers ? No, …………
A. they’re B. are they C. they’re not D. it’s not
10. Từ nào dưới đây không cùng loại với những từ còn lại
A. nice B. five C. three D. one

IV. Nhìn tranh và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:(2 điểm)

1. Is she ? 2.Are they ?
- Yes, she is - Yes, they are
a. a teacher a. nurses
b. a farmer b. shopkeepers
c. a nurse c. students


3. What is this ? 4. What’s the matter ?
It is …………. She is …………………
a. a cassette a. hot
b. cassettes b. cold
c. a crayon c. tired


No_avatar

 

Họ và tên .............................................................................................................................................................

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
Ex1.Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)
1. a. farmer b. nurse c. teacher d. job
2. a. badminton b. sport c. swimming d. football
3. a. Singapore b. English c. Vietnamese d. American
4. a. friend b. write c. read d. sing
Ex2. Choose the letter A, B or C(2,5 points)
1. My father is a worker. He….......... in the factory.
A. worked B. works C. working
2. Maia book now.
A. read B. reads C. is reading
3. I born on November 7th.
A. am B. was C. were
4. I want a footballer.
A. be B. tobe C. being
5. Whereyou yesterday?
A. are B. was C. were
Ex 3. Reorder the words to make sentences: (2 points)

1. Vietnamese / am / I / . ........................................................................................................................................................
2. want / badminton / to / I / play / .
........................................................................................................................................................
3. letter / a / writing / he / is / . ........................................................................................................................................................
4. a / to / want / teacher / I / be / .
........................................................................................................................................................
Ex4. Read the passage and tick (() true or false (2,5 points)
During the break time we usually play in the schoolyard. The boys often play badminton. The girls always play skipping rope. I like to play hide – and – seek with my friends. Hoa and Linh sometimes play chess in the classroom. Now we can not play in the schoolyard because it’s raining.
True False
During the break time, the boys often play badminton.
The girls never play skipping rope in the schoolyard.
I like to play football with my friends.
Hoa and Linh always play chess in the classroom.
5 Now we can not play in the schoolyard

Ex5. Match the questions with the answers (2 points)
1. How often do you play football? a. She’s doing English exercises.
2. What’s Hoa doing? b. Yes. I am.
3. What subjects do you like? c. sometimes.
4. Where does your father work? d. in a factory.
5. Are you learning English? e. Music, Maths and English.Đáp án và biểu điểm chấm

Ex1.Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)
Mỗi câu khoanh đúng 0,25điểm
D
B
A
A
Ex2. Choose the letter A, B or C(3 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
C
C
B
B
C
Ex 3. Reorder the words to make sentences: (2 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
I am Vietnamese.
I want to play badminton.
He is writing a letter.
I want to be a teacher.

Ex4. Read the passage and tick (() true or false (2,5 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
True
False
False
False
True
Ex5. Match the questions with the answers (2 points) Mỗi câu khoanh đúng 0,4điểm

c
a
e
d
b

No_avatar

hiu chet lien 

No_avatar

 

Họ và tên .............................................................................................................................................................

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
Ex1.Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)
1. a. farmer b. nurse c. teacher d. job
2. a. badminton b. sport c. swimming d. football
3. a. Singapore b. English c. Vietnamese d. American
4. a. friend b. write c. read d. sing
Ex2. Choose the letter A, B or C(2,5 points)
1. My father is a worker. He….......... in the factory.
A. worked B. works C. working
2. Maia book now.
A. read B. reads C. is reading
3. I born on November 7th.
A. am B. was C. were
4. I want a footballer.
A. be B. tobe C. being
5. Whereyou yesterday?
A. are B. was C. were
Ex 3. Reorder the words to make sentences: (2 points)

1. Vietnamese / am / I / . ........................................................................................................................................................
2. want / badminton / to / I / play / .
........................................................................................................................................................
3. letter / a / writing / he / is / . ........................................................................................................................................................
4. a / to / want / teacher / I / be / .
........................................................................................................................................................
Ex4. Read the passage and tick (() true or false (2,5 points)
During the break time we usually play in the schoolyard. The boys often play badminton. The girls always play skipping rope. I like to play hide – and – seek with my friends. Hoa and Linh sometimes play chess in the classroom. Now we can not play in the schoolyard because it’s raining.
True False
During the break time, the boys often play badminton.
The girls never play skipping rope in the schoolyard.
I like to play football with my friends.
Hoa and Linh always play chess in the classroom.
5 Now we can not play in the schoolyard

Ex5. Match the questions with the answers (2 points)
1. How often do you play football? a. She’s doing English exercises.
2. What’s Hoa doing? b. Yes. I am.
3. What subjects do you like? c. sometimes.
4. Where does your father work? d. in a factory.
5. Are you learning English? e. Music, Maths and English.Đáp án và biểu điểm chấm

Ex1.Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)
Mỗi câu khoanh đúng 0,25điểm
D
B
A
A
Ex2. Choose the letter A, B or C(3 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
C
C
B
B
C
Ex 3. Reorder the words to make sentences: (2 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
I am Vietnamese.
I want to play badminton.
He is writing a letter.
I want to be a teacher.

Ex4. Read the passage and tick (() true or false (2,5 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
True
False
False
False
True
Ex5. Match the questions with the answers (2 points) Mỗi câu khoanh đúng 0,4điểm

c
a
e
d
b

No_avatar

hiu chet lien 

 
 
Gửi ý kiến