Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi thử ĐH môn Hóa học 4 Mã đề + Đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Hải
Ngày gửi: 18h:01' 02-04-2013
Dung lượng: 101.5 KB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM 2013
Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Khóa ngày 30,31/03/2013


Họ, tên thí sinh:..................................................................................................................................................
Số báo danh:..........................................................................................................................................................

Xin mời vào địa chỉ sau để tải về 4 mã đề + Đáp án: http://thptlequangchi.edu.vn/?x=232/thong-bao/de-thi-dap-an-cac-mon-thi-thu-dai-hoc-lan-2-nam-hoc-2012-2013
- Thí sinh không sử dụng bảng HTTH các nguyên tố hóa học
- Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl.
A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.
Câu 2: - Cho a gam Fe ( dư) vào V1 lit Cu(NO3)2 1M thu được m gam rắn.
- Cho a gam Fe (dư) vào V2 lit AgNO3 1M, sau phản ứng thu được m gam rắn.
Mối liên hệ V1 và V2 là:
A. V1 = 2V2 B. V1 = 10V2 C. V1 = V2 D. 10V1 = V2
Câu 3: Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất không tan. Giá trị của m là:
A. 61,78. B. 41,69. C. 55,2. D. 21,6.
Câu 4: Do tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn gây thối rữa nên dung dịch của hợp chất X được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế… X là:
A. Ancol metylic. B. Ancol etylic. C. Anđehit fomic. D. Anđehit axetic.
Câu 5: Chất hữu cơ X có 1 nhóm amino, 1 chức este. Hàm lượng N có trong X là 15,73%. Xà phòng hoá m gam X thu được hơi ancol Z, cho Z qua CuO dư thu được andehit Y ( phản ứng hoàn toàn), cho Y phản ứng hoàn toàn AgNO3/NH3dư thu được 16,2 gam Ag . giá trị m là.
A.7,725. B. 3,3375. C. 6,675. D. 5,625.
Câu 6: Hai chất được dùng làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:
A. Na2CO3, HCl. B. NaCl, Ca(OH)2. C. Na2CO3, Ca(OH)2. D. Na2CO3, Na3PO4.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 80%. B. 75%. C. 60%. D. 71,43%.
Câu 8: Hiện tượng nào xảy ra trong thí nghiệm sau: Cho 0,1 mol Na vào 100 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và H2SO4 1M (loãng).
A. Chỉ có khí bay lên. B. Có khí bay lên và có kết tủa màu xanh.
C. Chỉ có kết tủa. D. Có khí bay lên và có kết tủa màu xanh sau đó kết tủa lại tan.
Câu 9: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T
 
Gửi ý kiến