Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đăng ký học tạp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Su
  Ngày gửi: 21h:30' 02-04-2013
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 1186
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  –––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
  Cam Thành Bắc, ngày 02/4/2013
  BẢN ĐĂNG KÝ
  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  năm 2013
  -----
  Chuyên đề 1:
  “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng”

    Họ và tên:
            Ngày, tháng, năm sinh:
  Chức vụ: Giáo viên
            Đơn vị công tác:
  I. Về nhận thức:
  Tấm gương của Bác về phong cách quần chúng: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ luôn hết lòng yêu thương nhân dân, vì nhân dân phục vụ: “Người luôn luôn ở giữa quần chúng nhân dân, mang lại muôn vàn tình thân yêu cho con người”. Bởi vậy, từ cách mạng thành công Người đã nói: “Trong nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa của chúng ta, tất cả mọi quyền lực đều là của nhân dân” và “nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”. Nhất quán nguyên tắc đó, trong 24 năm ở vị thế một nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh là “một vị lãnh tụ thực sự liên hệ sâu sắc với quần chúng, mà nói như vậy cũng không đủ, phải nói là một vị lãnh tụ kiệt xuất đã hòa sâu trong nhân dân Việt Nam, thực sự trở thành một thể thống nhất với nhân dân Việt Nam”. Khó mà kể hết được những dòng ký ức của mỗi người về hình ảnh một Chủ tịch Hồ Chí Minh – mẫu mực về công tác dân vận… và thật sinh động, cụ thể, ngày 18-01-1967, khi nói chuyện với Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện, Người đã căn dặn: “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được… Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.
  Từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, từ tấm gương làm dân vận mẫu mực của Người và bài học quý giá Người căn dặn: “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”, trong hơn 26 năm đổi mới, đã có nhiều nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước… về tăng cường công tác dân vận được ban hành. Và trên thực tế, các cấp chính quyền đã chú trọng, tăng cường công tác quần chúng; có những chính sách kịp thời khuyến khích, vận động người dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, xã hội… Đồng thời, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc chính quyền phối hợp ngày càng chặt chẽ, thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng làm công tác dân vận, đã góp phần làm cho quyền làm chủ của người dân ngày càng được phát huy, tôn trọng.
  II. Liên hệ bản thân:
  Thực hiện chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ” và Quy đinh số 13-QĐ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tôi xin tự nguyện đăng ký kế hoạch học tập về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2013, cụ thể như sau:
  - Bản thân luôn gương mẫu tuyên truyền vận động mọi người không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục, tuyên truyền tư tưởng “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân.
  -Luôn yêu nước; yêu CNXH; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
  - Đối với học sinh, cha mẹ học sinh, đồng chí, đồng nghiệp: Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng và nêu cao ý thức trách nhiệm với công việc, “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc
   
  Gửi ý kiến