Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BDTX CA NHÂN CỦA CHUẨN CỦA THANH HÓA CHU KỲ 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Sỹ
Ngày gửi: 21h:58' 09-04-2013
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NHƯ XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THANH XUÂN Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

Thanh Xuân; ngày tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

Họ và tên: Lê Văn Sỹ
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Sư Phạm Tiểu học
Chức vụ, tổ chuyên môn : Khối: 4-5
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giáo viên giảng dạy
I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BDTX:
Căn cứ thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 33/2011 ngày 08/08/2011 về việ ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo ciên diaos dục bồi dưỡng thường xuyên. Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non,phổ thông và giáo dục thường xuyên
Căn cứ công văn số 8390/BGD ĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của BGD&ĐT của Sở GD&ĐT Thanh Hóa hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cxho giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10/12/2012 hướng dẫn đơn vị trược thuộc thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên. Công văn số 307/SGD&ĐT-GDCN hướng dẫn bổ sung sửa đổi một số nội dung tại công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10/12/2012
Căn cứ công văn số 60/GD-TH v/v hướng dẫn việc thực quy chế, chương trình BDTX giáo viên của Phòng GD&ĐT Như Xuân ngày 04/03/2013.
II. NỘI DUNG BDTX:
1. Nội dung 1
1.1 Bồi dưỡng về Chính trị, Nghị quyết, Chính sách của Đảng và nhà nước và của Tinh thanh hóa. Tập trung nghiên cứu sâu vào các vấn đề giáo dục của nghị Quyết Đại hội Đảng khóa XI. Tình hình xu hướng phát triển kinh tế của cả nước và của Tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2015.
1.2 Nghiên cứu công văn, chỉ thị nghị quyết của tỉnh, của ngành, của nhà trường trong giai đoạn và nhiệm vụ năm học.
1.3 Các văn bản chỉ đạo cảu các cấp, các ngành có liên quan trong công tác phối kết hợp về đẩy mạnh công tác giáo dục và xã hội hóa giáo dục.
2. Nội dung 2:
2.1 Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương.
2.2 Bồi dưỡng kiến thức về ngữ văn địa phương.
2.3 Bồi dưỡng kiến thức về lich sử và địa lí địa phương.
3. Nội dung 3:
1. [ Mã Mô đun TH7 ] Xây dựng môi trường học tập thân thiện, trường học thân thiện.
1.1 xây dựng môi trường thân thiên trong nhà trường về vật chất.
1.2 Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần
2 [ Mã Mô đunTH 12] Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục tiểu học.
2.1 Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục tiểu học.
2.2 Kĩ năng lựa chọn phương pháp - kĩ năng lựa chọn với việc dạy học tích hợp.
2.3 Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.
3 [ Mã Mô đunTH 15 ] Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.
3.1 Phương pháp giải quyết vấn đề.
3.2 Phương pháp làm việc theo nhóm, cặp.
3.3 Phương pháp hỏi đáp
4 [ Mã Mô đunTH 16 ] Một số kĩ năng dạy học tích cực ở tiểu học.
4.1 Kĩ năng đặt câu hỏi.
4.2 Kĩ năng lăng nghe phản hồi tích cực
4.3 Kĩ năng học tập hợp tác.
III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
Tự Bồi Dưỡng.
Bồi dưỡng tập trung.
IV. ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC BDTX TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục tiểu học.
1. 1. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ năng lựa chọn với việc dạy học tích hợp.
1. 2. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.
2. Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.
2.1. Phương pháp giải quyết vấn đề.
2.2. Phương pháp làm việc theo nhóm, cặp.
2.
 
Gửi ý kiến