Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự tổng hợp từ nhiều nguồn
Người gửi: Tống Duy Mạnh
Ngày gửi: 21h:37' 16-04-2013
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 996
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THỌ XUÂN
TRƯỜNG THCS XUÂN TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thọ Xuân, ngày 15 tháng 04 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2012-2013

Họ và tên giáo viên: Tống Thế Mạnh Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ tổ chuyên môn: Tổ Xã Hội
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Tiếng Anh khối 6, 7, 8, 9
I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên
1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
 2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồ dưỡng về chính trị , nghị quyết:
- Nghị quyết Đại hội Đảng lần 11 về giáo dục và đào tạo
- Tình hình và xu thế phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012 – 2015.
- Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo, khung thời gian thực hiện năm học của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá.
- Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
- Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Tài liệu địa phương:
Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng chuyên đề: Phương pháp dạy và học Tiếng Anh hiệu quả (30 tiết)
2. Khối kiến thức tự chọn.
Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
Căn cứ vào Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và kế hoạch BDTX năm học 2013 – 2014 của trường THCS Xuân Tân quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 06 mô đun sau:

Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp cần
bồi dưỡngđun


Tên và nội dung mô
đun


Mục tiêu
bồi dưỡng

Thời
gian
tự
học
(tiết)

Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý
Thuyết
Thực
hành
I. Nâng
cao năng
lực hiểu
biết về đối
tượng giáo
dụcTHCS
3
Giáo dục học sinh
THCS cá biệt
1. Phương pháp thu
thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt


Sử dụng được các
phương pháp dạy
học, giáo dục học
sinh THCS cá
biệt


10


2


3
II. Nâng
cao năng
lực lập kế
hoạch dạy
họcTHCS
14
Xây dựng kế hoạch
dạy học theo hướng
tích hợp
1. Các yêu cầu của
một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội
dung, phương pháp
của kế hoạch dạy
học theo hướng tích
hợp


Xây dựng được kế
hoạch dạy học
theo hướng tích
hợp1023
III. Tăng
cường
năng lực
dạy họcTHCS
18

THCS
19
Phương pháp dạy
học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các
phương pháp, kĩ
thuật dạy học tích
cực
Dạy học với công
nghệ thông tin
1. Vai trò của công
nghệ thông tin trong
dạy học
2. Ứng dụng công
nghệ thông tin trong
dạy
 
Gửi ý kiến