Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KE HOACH BOI DUONG GV GIOI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thanh Hà
  Ngày gửi: 16h:44' 29-06-2013
  Dung lượng: 78.0 KB
  Số lượt tải: 46
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
  TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Eatoh, ngày 15 tháng 04 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH
  Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2013-2014


  Họ tên: Trần Thị Thu Thủy
  Chức vụ: giáo viên
  Môn : Lịch sử
  Tổ: Sử - Địa – GDCD
  Trường THPT Nguyễn Huệ
  Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  Căn cứ kế hoạch số 1292/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
  Căn cứ thực tế nhà trường, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2013-2014 như sau:
  I. Mục tiêu bồi dưỡng:
  - Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách phát triển giáo dục trung học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học phổ thông.
  - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học phổ thông, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học phổ thông với yêu cầu phát triển

  giáo dục trung học phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.
  - Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013-2014 cho giáo viên.
  II. nội dung bồi dưỡng
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  a. Nội dung 1:
  Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THPT:
  Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học phổ thông, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học phổ thông.
  b. Nội dung 2:
  Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục THPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (kể cả các dự án).
  Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
  2. Khối kiến thức tự chọn:
  Nội dung 3:
  Khối kiến thức tự chọn: Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
  III. hình thức bồi dưỡng
  1. Các nội dung bồi dưỡng 1,2:

  - Tập trung (theo lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức,….)
  - Hội nghị chuyên đề (do trường, tổ chuyên môn tổ chức,…..);
  - Từ xa (do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Lắk hướng dẫn);
  2. Nội dung 3:
  - Tự học, tự nghiên cứu (do giáo viên);
  - Sinh hoạt tổ chuyên môn (do tổ chuyên môn tổ chức);
  - Từ xa (qua Internat);
  IV. tài liệu bồi dưỡng
  - Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu tập huấn từ những năm học trước.
  - Các chỉ thị, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2012-2013, phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
  - Khuyến khích các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng.
  V.
   
  Gửi ý kiến