Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai van mau 7-oh-

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nga
Ngày gửi: 16h:14' 21-07-2013
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Tính nhanh nào!
1. Bình phương số có tận cùng là 5 (tiện với số có 2 chữ số )
-Xét tích của:5x5=25 viết 25 vào tậncùng của tích.
-Nhân chữ số hàng chục với số liền sau của chữ số ấy rồi viết tích đó vào trước 25.Ta được tích đúng.
Ví dụ 1:   45 x 45 =?    2025                  Ví dụ 2:  65 x 65 = ?   4225
           5x5=25                                               5x5 =25
           4x5=20                                               6x7 =42

2. Bình phương nhẩm một số có hai chữ số tùy ý
 Xét tích của số tròn chục gần nhất với số mà số tròn chụclấy xuống bao nhiêu thì số đó cộng vào bấy nhiêu,số tròn chục mà lấy lên bao nhiêu thì số đó trừ đi bấy nhiêu rồi cộngvơí tíchlà bình phương của số đơn vị mà số tròn chục lấy lên hay xuống.Thì được tích đúng.
 Ví dụ 1 :                  24 x 24 = ? 576                         
              Xét:      24 - 4 = 20  và  24 + 4 =28   
              Nhẩm: 28 x 20 =560
                        4 x 4  =  16                  
Vậy 24 x 24 = 560 + 16 = 576.
 Ví dụ 2:              26 x 26 = ?  676
                     Xét: 26 + 4 = 30   và  26 - 4 = 22
                     Nhẩm: 22 x 30 = 660
                                 4 x 4 = 16 
Vậy  26 x 26 = 660 + 16 = 676.

3. Nhân nhẩm hai số có chữ số hàng chục giống nhau, chữ số hàng đơn vị có tổng bằng 10
Xét tích hai chữ số hàng đơn vị viết vào tận cùng của tích rồi nhân chữ số hàng chục với số liền sau của chữ số ấy được tích viết vào trước tích của hai chữ số hàng đơn vị.Ta được tích đúng.
  Ví dụ:
  a)     67 x 63 = ?  4221                     b)     94 x 96 = ?      9024
   Nhẩm:  3 x 7 =      21                   Nhẩm:   4 x 6 =      24  
             6 x 7 = 42                                    9 x 10 = 90
  Vậy 67 x 63 = 4221                        Vậy 94 x 96 = 9024

4. Nhân nhẩm số có hai chữ số với số có hai chữ số đối xứng nhau qua một số tròn chục
Xét bình phương cua số tròn chục gần nhất giữa hai số rồi trừ đi bình phương số đơn vị của thừa số bị giảm đi hay tăng lên đến số tròn chục.Ta được tích đúng.
 Ví dụ:
  a)  52 x 48 = ?     2496                   b)  68 x v52 = ?     3536
 Nhẩm: 50 x50 = 2500                       Nhẩm: 60 x 60 = 3600
           2 x  2  =  4                                       8 x 8 = 64
 Vậy 52x48= 2500- 4 = 2496.              Vậy 68 x 52 = 3600-64 = 3536.
 c)     46 x 54 = ?   2484                  đ)   71 x 89 = ? 6319
 Nhẩm:  50 x50 = 2500                      Nhẩm: 80 x 80 = 6400
               4 x4 = 16                                      9 x 9 = 81
 Vậy 46x54= 2500-16= 2484.                Vậy 71 x 89 = 6400-81= 6319.

5. Tính nhanh các số có dạng A1 x 1A
Ví dụ: 19 x 71, đặt 9 ở cuối kết quả, lấy 9x7 được bao nhiêu đem cộng với 71 và viết vào đằng trước số 9 ở cuối két quả. Ta được kết quả là 1349
6. Tính nhanh các số có dạng 1A x A1
Ví dụ: 51 x 17, đặt 7 ở cuối kết quả, lấy 5x7 được bao nhiêu đem cộng với 51 và viết vào đằng trước số 7 ở cuối két quả. Ta được kết quả là 867

7. Tính nhanh các số có dạng A1 x A1
Ví dụ: 71 x 51, đặt 1 ở cuối kết quả, lấy 7+5 viết vào đằng trước số 1 ở cuối kết quả rồi tiếp tục lấy 7x5 và cộng hang chục của 7+5 với hàng đơn vị của 7x5rồi viết hàng chục của 7x5 vào trước kết quả vừa tìm được. Ta được kết quả là 3621.

8.Tìm tổng của tất cả các số chẵn từ 2 đến một số bất kỳ được lựa chọn bằng cách chia số đầu tiên được lựa chọn cho 2 và sau đó nhân kết quả này cho số tiếp theo.
Ví dụ, tính tổng của tất cả các số chẵn từ 2 đến 10, lấy 10 chia cho 2 để có được 5 kết quả là. Bây giờ nhân 5 với 6 là số tiếp theo sau 5. Vì vậy, 5 x 6 = 30 là tổng của tất cả các số chẵn từ 2 đến 10
9.Học cách sử dụng quy tắc nhân 2 chữ số với số 11. Nhân 53 x 11 bằng cách lấy 53 và đặt một không gian giữa các chữ số đầu tiên và cuối cùng 5 và 3 tức là 5_3 sau đó lấy 5 +3  để có được 8. Đặt 8 trong giữa 5 và 3
 
Gửi ý kiến