Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tai lieu boi duong thuong xuyen 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Lương Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:29' 29-07-2013
Dung lượng: 198.9 KB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH
Tổ: ……………………….


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mai Sơn , ngày … tháng 8 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên:…………………………..;Trình độ chuyên môn:……………
Chức vụ, tổ chuyên môn:…………………………………………………………..
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:……………………………….
……………………………………………………………………………………..
I. Mục tiêu của việc BDTX:
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm bản thân luôn đạt Chuẩn quy định.
II. Nội dung BDTX:
Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Chuên đề 1: (5 tiết) Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sau và Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
Chuyên đề 2: (5 tiết) Những vấn đề lý luận cơ bản trong Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003.
Chuyên đề 3: (5 tiết) Giới thiệu chuyên đề năm 3013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Chuyên đề 4: (5 tiết) Tình hình Quốc tế và trong nước nổi bật sáu tháng đầu năm 2013; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Chuyên đề 5: (5 tiết) Thực hiện nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Tập trung vào các nội dung sau:
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học cho cán bộ quản lý; đổi mới phương pháp và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.
- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh.
Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết):
Giáo viên căn cứ chương trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư số 30 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân (thấy yếu ở mô đun nào thì lựa chọn bồi dưỡng mô đun đó) để lựa chọn 4 mô đun (trong tổng số các mô đun thuộc chương trình BDTX) để bồi dưỡng trong năm học.
III. Hình thức BDTX:
Thực hiện qua 3 hình thức: tự học, học tập trung, học tự xa, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường...,trong đó:
+ Bồi dưỡng tập trung (do Sở GD&ĐT và Ban tuyên giáo huyện uỷ tổ chức) để thực hiện nội dung 1 và 2
+ Cá nhân tự chọn các mô đun cần thiết ở nội dung 3;
+ Sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường tổ chức.
IV. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:
Thời gian
Nội dung BDTX
Số tiết
Hình thức BDTX
Kết quả cần đạt được

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Tháng 8
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓