Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập về N-P

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Van
Ngày gửi: 07h:31' 13-10-2013
Dung lượng: 24.6 KB
Số lượt tải: 413
Số lượt thích: 0 người
Câu 1 : Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8 . Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2 . Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là
A. 50% B.25% C. 36% D. 40%
Câu 2 : Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng , thu được chất rắn X ( giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn ). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là
A. 12,37% B. 14,12% C. 85,88% D. 87,63%
Câu 3: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi , sau một thời gian thu được 2,71 gam gam hỗn hợp Y . hoà tan hoàn toàn Y vào dd HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (ở đktc). Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng
A. 0,12 B.0,14 C. 0,16 D. 0,18
Câu 4 : Từ 6,2 kg P có thể điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M ( hiệu suất quá trình là 80%)
A. 80 lít B. 100 lít C. 40 lít D. 64 lít .
Câu 5: phát biểu nào sau đây không đúng ?
Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4 , thu được kết tủa xanh .
Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3 , thu được kết tủa trắng .
Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng .
Trong các dung dịch : HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M , dung dịch H2S có pH lớn nhất .
Câu 6: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho . Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là
A. 48,52% B.39,76% C. 42,25% D. 45,75%
Câu 7 : Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol bột Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất , ở đktc) . Giá trị cảu V là :
A. 10,08 B. 4,48 C. 8,96 D. 6,72
Câu 8 : Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 1,344lít khí NO2(sản phẩm khử duy nhất , ở đktc) và dung dịch Y . Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đựoc m gam kết tủa . Phân trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị cua m lần lượt là
A. 21,95% và 0,78 B. 78,05% và 2.25 C. 21,95% và 2,25 D. 78,05% và 0,78
Câu 9 : Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nứoc cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thanh lần lượt là :
A. 0,06 và 0,01 B. 0,03 và 0,01 C. 0,06 và 0,02 D. 0,03 và 0,02
Câu 10 :Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2 , thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối với hiđro bằng 18,8 ) . khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu
A. 8,60 gam B. 11,28 gam C. 9,40 gam D. 20,50 gam .
Câu 11 : Thành phần chính của quặng photphorit là
A. Ca3(PO4)2 B. NH4H2NO3 C. Ca(H2PO4)2 D. CaHPO4
Câu 12 : Cho m gam hỗn hợp X gồm Al , Cu vào dung dịch HCl(dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (đo ở đktc ) . Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư HNO3 (đặc nguội ), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2( duy nhất ở đktc) . Giá trị của m là :
A. 11,5 B. 10,5 C. 12,3 D. 15,6
Câu 13: Cho các phản ứng sau :
H2S + O2( dư) → khí X + H2O NH3 +
 
Gửi ý kiến