Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

săt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Van
Ngày gửi: 22h:20' 03-11-2013
Dung lượng: 115.0 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16gam CuO nung nóng , thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn ) . Phần trăm khối lượng của Cu trong X là
A. 12,37% B. 14,12% C. 85,88% D. 87,63%
Câu 2 : Cho m gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Zn , Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng , nóng thu được dung dịch Y và khí H2 . Cô cạn dung dịch Y thu được 8,98 gam muối khan . Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư ) để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) phản ứng là
A. 1,008 lít B. 2,016 lít C. 0,672 lít D. 1,344 lít .
Câu 3 : Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là
A. Zn, Cu, Fe B. MgO, Na, Ba C. CuO, Al, Mg D. Zn, Ni, Sn .
Câu 4: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat . Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hòa tan là
A. 2x B. 2y C. y D. 3x
Câu 5 : Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín :
(1)Fe + S(r), (2) Fe2O3 + CO(k) , (3) Au + O2(k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (5) Cu + KNO3(r) , (6) Al + NaCl(r) .
Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại là
A. (1), (3), (6) B. (1), (4), (5) C. (2), (5), (6) D. (2), (3), (4) .
Câu 6 : Trong các phát biểu sau :
Lưu huỳnh , phot pho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3 .
Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5
Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo .
Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
Các phát biểu đúng là
A. (2), (3), (4) B . (1) , (2), (4) C. (1), (3), (4) D. (1), (2), (3) .
Câu 7: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được m gam kim loại .Giá trị của m
A. 12,80 B. 12,00 C. 6,40 D. 16,53
Câu 8: Cho 4 dung dịch : H2SO4loãng , AgNO3, CuSO4 , AgF . Chất không tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là
A. NH3 B. NaNO3 C. BaCl2 D. KOH
Câu 9 : Hòa tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X . Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa . Mặt khác , nếu cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa . Giá trị của m
A. 16,10 B. 32,20 C. 17,71 D. 24,15
Câu 10 : Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi , sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất , ở đktc). Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng
A. 0,12 B. 0,14 C. 0,16 D. 0,18
Câu 11 : Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom ?
Nhôm và crom đều thụ động hóa trong HNO3 đặc , nguội .
Nhôm và crom đều bền trong không khí và nước
Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol .
Nhôm có tính khử mạnh hơn crom
Câu 12 : Hòa tan hoàn toàn 2,24 gam hỗn hợp X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) . Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản
 
Gửi ý kiến